41278111 ´t Vertrekpunt v/d gebruikelijke visie is

´T MONOPOLIE
V/H WESTERS CHRISTENDOM IN DE MIDDELEEUWEN,
DAT MET DE REFORMATIE DOORBROKEN
WERD?
Het was een
aarzelend begin
omdat staten en confessies het terrein nog poogden op te delen
in mooi van elkaar gescheiden, territoriale porties
(ćuius regio eius religio´knipoog!
Weldra
werd ´t pluralisme echter ook intern, het eerst in een aantal
protestantse landen.
In ´t algemeen
bestrijden protestantse stromingen
religieuze concurrenten immers minder militant
dan de [rkk] rooms katholieke kerk?
Toch waren er grote verschillen!
In de USA
kreeg de anglicaanse moederkerk
al heel snèl, alreeds vóór de ´onafhankelijkheid´ in 1776,
àf te rekenen met sterke concurrentie en werd zij rond 1800
al ´n minderheidskerk tùssen
andere minderheidskerken...
Sindsdien
is het aantal kerken
i/d USA steeds maar weer blijven groeien!?
De natie die symbool staat voor de kapitalistische markt,
werd tevens hèt model van een vrije, religieuze competatief-agressieve neo-
kolonialistische markt waarop zó nu vele religieuze aanbieders - van kerken
tot religieuze ondernemers die louter
in eigen naam optreden -
fanatiek wedijveren
òm dé ´religieuze´
vraag?!
In Europa
verliep dit pluraliseringsproces
veel trager en konden de oude kerken tot diep i/d 20ste eeuw hùn dominante positie in ´t religieus commerciële veld behouden... Opnieuw liepen ´n aantal protestantse landen voorop i/d pluralisering, maar ook dáár blééf de impact v/d vele kleine
religieuze groeperingen
gering.
Dé grootste uitdaging
werd vooral gevormd door ´t stijgend aantal buitenkerkelijken.
Nederland is ´n karakteristiek voorbeeld?
Mèt de Reformatie & de ònafhànkelijkheid van Spanje
werd het calvinisme, begunstigd als ´t was door de nieuwe overheid,
´de heersende kerk´!
Maar daarnaast werd er,
met tegenzin en vergezeld van discriminatoire maatregelen, ruimte gelaten
voor ´katholieken´ ~ ´n derde v/d bevolking ~, voor ´t jodendom, voor enkele kleine protestantse stromingen zoals doopsgezinden, lutheranen & remonstranten èn vanaf de 18de eeuw
voor oud-katholieken?!
Na 1800 werd de heersende kerk
weer gereorganiseerd als Nederlandse Hervormde Kerk!?
Déze blééf dé dominante kerk in NL, maar werd de hele 19de & 20ste eeuw geplaagd door afscheiding van de diverse orthodoxe, zich gereformeerd noemende groeperingen.
De grootste van deze groeperingen, met ´n aanhang
van 6 tot 8% v/d bevolking & bekend als de Gereformeerde Kerken @NL,
werd rond 1900 de derde grote kerk
van Nederland.

knipoognahnah
07 jan 2022 - bewerkt op 13 jan 2022 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende