41080 1 Sam. 16: ´G d´ Kíest Dawiedewiedewied Toen

QQleQ

SJA´UL RUIM
40 JAAR KONING WAS
OVER DE ISRAËLIETEN,
maar omdat hij zich niet altijd hield
aan G ds geboden ´besloot G d´ ´n nieuwe koning te kiezen
voor zijn vòlk? De profeet Sjmoe´el herinnerde zich nog als de myDidag ´van gister´
lang geleden, waarop hij die jonge Sja´ul tot koning gezalfd had!
Hij had hem al heel lang niet meer gezien
en was bedroefd...
´G d´ zei tegen hem:

¨HOE LÀNG BLÍJF JÍJ
NÚ NÒG TRÉUREN ÒM SJAÓEL,
DIE ÌK ÀLS KÓNING VAN ISRAËL AL LANG VERWORPEN HEB?
KÒM NÚ ÒP, VÙL JE HOORN MET OLIE ÈN GÁ VOOR MÍJ NAAR ISAÏ IN BETH LECHEM,
WANT ÉÉN VAN Z´N ZONEN HÈB ÌK
ÀLS KÓNING UITGEKOZEN!¨


´Hóe kàn ìk dàt nu zó doen?´
wierp Sjmoe´el tégen. ´SJAÓEL ZAL ME VERMOORDEN
ALS HIJ HET HÓÓRT!´

´G D´ droeg
òp aan Sjmoe´el
òm ´n jònge kóe méé te némen èn Isaï èn z´n zónen úit te nodigen
voor dit òffer. ¨ÌK ZÀL JE LÁTEN WÉTEN WÀT JÍJ DÓEN MÓET. ¨WIE ÌK JOU AANWIJS,
DÍE MOET JÍJ VOOR MÍJ ZÀLVEN!¨

En dùs reisde Sjmoe´el náár Beth Lechem in Yehoedah!

Toen hij daar aankwam
begroetten de oudsten hem vòl òntzàg!
Zij wisten niet waarom dé Grote Profeet náár hùn Stàd gekómen was!
´Úw kòmst hier is toch géén slècht téken?´ vroegen ze aan hem,
terwijl zij zich diep
voor hèm bógen?!

´Wéés maar gerùst,´
zo antwoordde Sjmoe´èl hèn!
´ÌK BEN GEKOMEN OM DE HEER G D ´N ÒFFER
TE KOMEN BRENGEN!´

SAMEN GINGEN ZE OP ZOEK NAAR ISAÏ,
die àfstamde van Boaz & Ruth!

Sjmoe´el vroeg Isaï om zijn zónen bijéén te roepen!

De éénvoudige bóer was verbaasd
en begreep niet helemaal waaròm híj hèm al met al nu samen
met zíjn zonen uitgekozen hàd?

De Profeet Sjmoe´el nodigde hen allen úit
voor ´t òfferfeest, maar stelde hen eerst voor ´ter wijding
aan G d´, & één voor één stapten die jongemannen
nu naar voren?


De eerste, ELIAV genaamd, was lang en knap
& Sjmoe´el dacht dat hij vast en zeker wel door ¨G d¨
uitgekozen zou gaan worden?!

Maar G d zei:
¨GA NÍET ÀF ÒP ZIJN VÓÓRKOMEN
EN ZIJN RIJZIGE GESTALTE! ÌK HÈB HÈM ÀFGEWÉZEN!
´T GÁÁT NÍET ÒM WÀT DÉ MÈNS ZÍET: DE MENS KIJKT AL MET AL ZÓ NOU EENMAAL
NAAR ´T UITERLIJK, MAAR DE HÉÉR KIJKT
NAAR ´S MENSEN HART!¨

Isaï riep zijn volgende zoon,
die AVINADAV heette, om nu naar voren te komen!
Óók ´n móóie jongeman, maar Sjmoe´el zei: ¨ÓÓK HÈM
HEEFT DE HEER NÍET GEKÓZEN!¨

Toen was ´t
de beurt aan de derde zoon,
SÀMMA geheten! Óók híj was het níet, & Sjmoe´el schùdde
z´n hoofd! Àlle zeven zonen van Isaï zijn nu aan Sjmoe´èl vóórgesteld,
maar niemand werd úitgekózen!? Dus was de Profeet in verwarring
en vroeg Isaï: ¨ZIJN DÌT ÀLLE ZONEN
DIE Ú HÈBT?¨

´Néé,´
antwoordde Isaï,
´de jòngste is er nog níet bij!
Híj heet Dawíed, en hoedt
de schapen en
de geiten!´

Sjmoe´èl
vroeg Isaï
om zijn jongste
zoon metéén òp
te laten
hálen
......
23 nov 2021 - bewerkt op 30 nov 2021 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende