41059 SH37 ´t Zèlfde geldt v/d uitspraak van Marx:

QQleQ

´ALLE GESCHIEDENIS
IS DE GESCHIEDENIS VAN KLASSENSTRIJD´?

Zijn betekenis zit niet zozeer i/d empirische referentie,
maar i/h feit dat men de hele geschiedenis nu kan gaan bekijken
vanuit ´t gezichtspunt van ´klassenstrijd´!

En ook dàt heeft prachtige studies opgeleverd.
Àlle paradigma´s & diverse fundamentele benaderingen v/d werkelijkheid starten dan ook
met dergelijke, quasitautologische uitspraken?
Bij de these dat àlle religie i/d moderniteit módèrn is,
is ´t al niet veel anders! Óók deze uitspraak ìs ìn wézen dus ´n axioma dat enkel zegt:
´WE GAAN ÀLLE RELIGIE ONDERZOEKEN ALS GEGENEREERD DOOR DE MODERNITEIT´?
De these van religieuze modernisering & v/d moderniteit van alle religie i/d moderniteit
vormt dus het uitgangspunt en is geen empirische conclusie v/h nieuwe paradigma!
Zodra men dit nieuwe vertrekpunt neemt ontplooit zich
de religiegeschiedenis echter wel
op ´n radicaal andere manier:
(1) In plaats v/d religieuze evolutie te denken
vanuit de onvermijdelijke oppositie tùssen religie & moderniteit,
verlegt men de aandacht nu naar de diepgaande veranderingen,
naar de transformaties van religie ìn
èn dóór de moderniteit?

(2) Als gevolg vàn
deze transformaties nemen religie & religies
i/d moderniteit al heel andere vormen aan dàn voorheen,
óók wanneer ´t om ´dezelfde´ religies gáát!
Religieuze modernisering accentueert & analyseert deze breuk
mèt ´t vóórmodèrne verleden......

(3) ´t Religieuze moderniseringsparadigma
wìl de permanente constructie van religie i/d praktijk vàn àlledàg,
´t voortdurend máken èn hèrmáken vàn religie ìn z´n hele breedte a/h lìcht brengen.
Dit impliceert dat religie stééds wéér ´n véélheid behelst vàn construerende praktijken,
die voortdurend úit elkaar zijn blíjven lopen èn via gemeenschappelijke symbolische referenties, collectieve praktijken & soms ook via hiërarchiën
met elkander verbonden worden!?

(4) Religieuze modernisering legt het primaat bij ´t héden.
Religie i/d moderniteit is geen doorlopen v/h verleden i/h heden.
De voortzetting van religies speelt zich, zoals alle andere activiteiten,
noodzakelijkerwijs àf ìn hèt héden. Ook wanneer men elementen uit het verleden
opneemt {bijv. men leest de bijbel), gebeurt deze activiteit vanuit het heden
en is deze dus selectief,
actualiserend èn
interpreterend?!

(5) Hoe belangrijk de context v/d moderniteit ook is,
´t máken èn hèrmaken van religies ìs àltijd ´n creatieve èn ópen activiteit...


De moderniteit gééft ruimte voor velerlei religies!

Mensen zijn geen zombies die enkel en alleen maar doen wàt aan hèn voorgeschreven werd,
maar gaan creatief èn innovatief om mèt hun omgeving (dat is ´t gelijk v/h
´rational choice´-paradigma)!
Er wordt dùs permanent
èn op zeer inventieve & innovatieve wijze ´nieuwe´ religie gecreëerd,
ook al beoogt men een zo getrouw mogelijke voortzetting
vàn zéér óude religies.

In feite is het uitgangspunt
v/h religieuze moderniseringsparadigma niet veel meer
dan ´n toepassing op ´t religieuze terrein v/d fundamentele basisidee v/d sociologie zèlf, nl.
dàt ´t denken & gedrag van mensen in wisselwerking met sociale interacties,
omstandigheden & de maatschappij
moet worden gedacht.

Religieuze modernisering
stelt de sociale context v/d moderniteit centraal
& bekijkt hóe de mensen vanuit die sociale context religie
telkens opnieuw vormgeven.

Ook de religie in vroegere maatschappijformaties
dient vanuit déze sociologische basisidee
geanalyseerd te worden...

kiss
18 nov 2021 - bewerkt op 25 nov 2021 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende