menu myDiary

35511hk177 Met wèlk RÈCHT: met welk gezàg Yesjoea?

Q
ONMIDDELLIJK VÒLGT DE REACTIE: "HÓE DÙRFT HÍJ DÀT ALLEMAAL TE ZÈGGEN? Hij slaat Gòdslasterlijke Táál uit: alleen G d kàn immers zònden vergéven!" Yesj gaat ongetwijfeld uit van de gedachte dàt het G d ìs die vergééft: dat is ook precies wat er bedoeld wòrdt met de passieve formulering in de overgeleverde aanzegging ('worden vergeven')! Maar 't is voor díe 'tijdgenoten' evident dat er híer iemand íets dùrft te dóen wat tot dàn tóe niemand, zelfs Mosj & de profeten niet, gedurfd hééft? YESJ heeft de moed òm die zgn. "VERGEVING VAN G D" niet alleen maar aan te zeggen, zoals de Hogepriester dat doet op Gróte Verzoendag: áán het gehele Vòlk in dé Tèmpel, op grond van een door G d ingesteld & uiterst gedetailleerd verzoeningsritueel!? Híj hééft de móed òm vergeving aan te zeggen aan een íeder die moreel in gebreke gebleven is, heel persoonlijk, in zíjn concrete situatie, 'OP AARDE', op straat in de steden & dorpen?
YESJ verkondigt de vergéving & de genáde niet alleen, maar verleent díe híer en nú mèt Gezàg?! Zèt híj daarmee tegenover de eigen-machtige LYNCHRECHTSPRAAK niet een EIGENMACHTIGE GENADERECHTSPRAAK? Loopt een mens híer niet vóórúit op G ds oordeel!?
Híer hàndelt immers iemand TÉGEN alle tradities van Israël ìn & dóet iets wat alleen aan G d voorbehouden is èn máákt ìnbreuk op G ds oereigenste RÈCHT!? Óók al vervloekt hij G d níet, tòch ìs dìt GODSLASTERING: namelijk godslasterlijke arrogantie! Wàt verbeeldt déze mènsch zich eigenlijk wel? Zijn tòch al ongehoorde pretenties culmineren in iets wat wel verontwaardigd protèst uitlokken móet, nl de pretentie dat híj zònden kàn vergéven! 't Conflict - 'n conflict op léven èn dóód - met al degenen die door hem in 't òngelijk gesteld zijn, die híj overal openlijk bekritiseerde, is onvermijdelijk geworden? Reeds vroeg - onmiddellijk na de berichten over de vergeving van zonden, 't feestmaal met de tollenaars, de verontachtzaming v/h vàsten, de schending v/d SJABBATSRUST - volgt i/h Markeuangelie het bericht over de beraadslaging(en) van zijn tegenstanders! Dé Vertegenwoordigers van Wèt, RÈCHT en Moraal vragen zich af op welke wijze zij hèm úit de wèg kùnnen ruimen... De ouwe Mòr had, toen hij nog jong was, begin jaren zestig, iets dergelijks aan de hand met het weigeren van leren schieten op bevel, heen & weer trekken in Ìsraël & Urdun in alle windrichtingen onder 't zingen van provocatieve liedjes, grensoverschrijdend gedrag & herhaalde malen heen & weer liften tussen Vale Ouwe, Alpen- & Balkanlanden, Klein Azië & wat 'r op volgde in Iran, Afghanistan, Pakistan, Kashmir, India & zo voorts in Hongkong, Nippon & Birobeidjan onder de vuist van de USSR......
Ik had toen nog geen flauw idee dat àl die landen in de volgende decennia vele jaren lang in vuur & vlam zouden (blijven) staan, maar 't spoort wel aan tot 't 'meer willen weten' over die landen & streken, eeuwen-, millennialang & bèrgen hóóp voor 'de toekomst', mede vandaar ook myDi: ik Google me 'n hoedje, lees van alles & nog wat, wil wel fietsen, maar m'n grijze massa is sterker dan de beentjes?