menu myDiary

35130hk52bMaarInLijnMet DeGroteProfetischeTraditie

Q&@

EEN GERICHT
JUIST OOK OVER ISRAEL!
't Navolgeling en/of nakomeling zijn van Avraham
was vlg. YOCH {& YESJ} géén absolute 'heilsgarantie'?!
De profetische gestalte van Yochanan vormde een levend protest
TÉGEN de welvaartsmaatschappij in de steden & dorpen, èn tegen de helleniserende cultuur
v/d residentie. Vol van zelfkritiek confronteert hij Israël met z'n G d en eist hij met 't oog op 't
Ríjk van G d 'n andere boetedoening dan ascetische oefeningen & cultische prestaties. Daarom
roept hij òp tot ommekeer & toewending van ons héle léven náár G d tóe. Dááròm dóópt hij....
Kenmerkend is dat Yochanan díe boetedope slechts éénmaal toedient èn aan 't gehéle volk
áánbiedt, níet alleen maar aan een Úitverkoren Gróep! Zíjn DOPE valt niet slechts te herleiden tot
de ritueel herhaalde verzoeningsbaden door onderdompeling i/d 'miqveh' v/d zich dicht bij de Yardeen~
rivier bevindende Qumran-gemeente, nòch tot de pas in de tijd daarna vermelde joodse proselietendope,
die 'n ritueel-juridische opname in 'de gemeente' betekende?! Die Yochanan~Onderdompeling in de Yar-
deen wòrdt hèt eschatologisch Téken van de Reiniging & Uitverkiezing met 't oog op 't Komend Gericht!
Déze DÓPE lijkt 'n originele creatie geweest te zijn vàn Yochanan de Dóper: niet voor niets wordt het
'dopen' een BESTANDDEEL van zíjn náám: Yochanan DE DÓPER! Vlg. alle euangelische berichten ligt
daarom ook 't BEGÌN VAN YEHOSJOEA'S OPENBAAR OPTREDEN
ìn de 'johanneïsche protest- & òpwekkingsbewehing'. Mèt Yoh
de Dóper, die vele kringen ook in de latere
'nieuwtestamentische tijden' als 'n soort
van concurrent ervaren hebben,
vàngt vlg. Mark 't "BEGIN
V/H EUANGELIE"
áán.