47325244 De verheerlijking van Yehosjoea: al zo’n

QQleQWEEK
LATER WAS ‘N
NOG KLEINER GROEP GETUIGE
VAN ‘n téken dat ‘t vertrouwen dat al
door SP was verwoord, nòg vèrder
deed toenemen?!
Bij die gelegenheid
nam YÈSJ SP, YA’AKOV & Yochanan méé
een Hoge Berg {TAVOR?}
⛰ op!?
Toen Yèsj voor HÈN stond en bàd
onderging z’n uiterlijk, naar Mat zegt, ‘n verbijsterende
verandering.
Z’n gezicht was aan ‘t stralen
als de zon net als ook al Mosjeh ooit overkomen was & zijn kleding straalde netzo wit als ‘t licht zèlf?
Plotseling
(dit staat in Mat, Mar & Luke) zágen
die leerlingen dat ér twee figuren
met Yèsj spraken!
Dat waren Mosjeh,
die Joden G ds wetten hàd meegegeven
& de OT-profeet
ELIYAHOE!
In zijn bekende
grote geestdrift bood SP aan
om voor elk van HÈN daar ‘n hut
te bouwen!
Misschien dacht hij
daarbij a/d tijdelijke hutjes
die ook elk jaar gebouwd werden tíjdens
‘t loofhuttenfeest?!
Maar hij werd al
meteen in de rede gevallen en
‘...’n lichtende wolk overschaduwt hen & uit die wolk klinkt ‘n Stem:
“DIT IS MÍJN ZÓÓN, DE WELBEMINDE
in wie ÌK mijn welbehagen gesteld heb:
LUISTER NAAR HÈM!”
[MAT 17:5]
....
Die wolk trok Wèg & het Visioen vervloog weer.
Nogmaals
vroeg YÈSJ de apostelen om
vooral nu nog nèrgens over te spréken
‘vóórdat de Mensenzoon
uit de doden zal
zijn opgestaan!’
Maar
die leerlingen
begrepen toen nog
niet waarover hij
het hàd
...
‘t DÓET je
denken 💭 aan ‘t scheppings-
relaas waarìn G ds Geest door de Lucht zweeft & al sprekend
alles schept via ‘t lìcht, hemellichamen, elementen, dagen, nachten,
dieren & mensen die al zijn in principe naar zijn eigen ‘gelijkenis’: man
👨 vrouw 👩 kind 👶🏽 & fruitbomen, levensvruchten, Regels/Wetten,
kennis van ‘t goede 😊 👍🏼 & ‘t kwade 👿 😠 😡, engelen 👼🏻,
duivels 👿 😈, reuzen, dwergen & hun zondvloed &
de ark, aartsvaders, Mosjeh, Sinaï &
noem maar op in al die heilige
landen, streken, dromen
& visionaire wònderen
& bestraffingen
...

engel
24 mrt 2024 - bewerkt op 11 apr 2024 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 79 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende