42599/134 De verwachtingen over de uitkomst van de

QQLEQ

BEIDE GROTE
PROCESSEN WAREN HOOGGESPANNEN!

De betrokken juristen hadden daaraan zèlf
niet weinig bijgedragen?


Die processen
hadden in de ogen van de procureur-fiscaal als 'rechtdoend instrument
in 'n gehavende samenleving' een
sterk didactische functie!!!!

Wat de procesvoering ook opleverde,
een Samenhangend en Zingevend Verhaal van het Verleden was 't níet,
deels vanwege de genoemde, aan de rechtspraak inherente trekken, deels óók
omdat 'de affaire Putten' door de individuele straftoemeting 'versnipperd' raakte over
een groot aantal verschillende processen, waarin 't accent steeds
op een ander aspect vàn die razzia kwam te liggen!

Ook al sprak men dan hoopvol
over van het 'proces-Putten', het proces tegen Christiansen was dat allesbehalve.
Dit alles miste zijn uitwerking op de verslaglegging van de pers en, via haar, op het beeld
dat het publiek van Putten kreeg niet.

De pèrs
slaagde er in háár reportages óver
de processen al evenmin in 'n aanvaardbaar,
Coherent Verhaal vàn 'het gebeurde'
te maken.

Daarbij moet worden bedacht
dat de media niet alleen een bron van informatie zijn
of slechts een afspiegeling vormen van wàt er ìs voorgevallen,
maar op hun beurt een essentiële, vaak vormgevende ròl spelen
ìn de publieke meningsvorming.

Op grond van hun eigen politieke overwegingen
& perspolitieke preoccupaties vormen zij dus, naast
de juridische 'afwikkeling van het kwaad', 'n tweede 'schrijver'
vàn "HÈT Verháál vàn dé Razzia".

De bijzondere rechtspleging
en zuivering hebben alleen maar 'n fragmentarisch verhaal
over 'Putten' geleverd. De indruk kwam te liggen op de motieven van Christiansen
ÈN op de bevelsstructuur waarin Fullriede opereerde.


De pèrs concentreerde zich vóóràl
òp beider persoonlijkheden àls verklarende factor voor hun optreden!
De politiezuivering & de enkele veroordeling van 'n politieman door 'n bijzonder gerechtshof
bleef vooral binnenskamers ÈN was géén 'nieuws', terwijl 'Putten'
in de processen tegen Helle, Naumann, Fernau & anderen v/h Wachbataillon Nord-West
nauwelijks 'n ròl spéélde?


Op de vele vragen die in
en buiten de Puttense gemeenschap leefden óver de razzia,
gaven zuivering en berechting géén àntwoord...

Ten slotte moet worden bedacht
dat de geschiedenis van de herinnering aan de razzia
een zekere hiërarchie van ervaringen kent!

De wegvoering van al die jonge
en oudere mannen ÈN hùn massale dóód in de Duitse kampen
nemen daarin vanaf juni 1945, toen het lot van die Puttense mannen bekend werd,
onmisbaar de eerste plaats in.

Het dorp was rond 1950
de ALLERZWAARSTE materiële gevolgen van de brandstichting
grotendeels te boven gekomen, ook al was de herbouw van de bij de razzia verwoeste woningen nog maar nauwelijks op gang gekomen....

De dóód van die véle mannen
úit de Puttense gemeenschap was daarentegen 'n navrant psychologisch
en sociaal verlíes dat zich bij lange na niet
op navenante wijze verwerken líet.
17 nov 2022 - bewerkt op 24 nov 2022 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 77 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende