42344 204 De lemen muren en pleinen van Natseret

QQleQ


BEGÒNNEN VAN
BINNENUIT TE GLOEIEN!

Yehosjoea ging verder naar de heuvels
in de omgeving van het dòrp en stelde zich
de pijnbomen en de olijfboomgaarden vóór èn
vùlde àlles met lìcht tòt ze begònnen te strálen! Wàt dóe je?
Yesjoea gàf géén àntwóórd! De ìnnerlijke àfstèmming gìng nú stééds
snèller en breidde zich in stééds gróter krìngen úit! Híj zàg het héle gebíed
van Galilea èn vùlde het met LÌCHT! De óude wèddenschap over de zíel van Yoav/Jòb
wèrd teníetgedáán! Níet dóór íets wat Yesjoe zéi òf dééd! Níet dóór ´n Wònder òm òngelóvigen te óvertuigen! Dàt pùnt wàs híj vóórbíj! Hèt ùltíeme Gehèim
lag ìn zíjn hànden?

Àls ´n mèns
níets méér ìs dàn zúiver Lìcht,
vernietigt hèt Lìcht àlles wàt níet wèrkelijk ìs!
Yèsj verspréidde het lìcht dùs zó nú vóórtáán óveràl!
Híj kéék náár àlles ìn de wéreld èn vervìng ìllusie dóór ¨G d¨! ´t Kòstte
wèlìswáár al wèl véél tíjd, máár híj wìlde het gròndig dóen! Tégen het éind sméékte
díe Tégenstréver òm genáde! ´t Lìcht hàd hèm terùggedròngen tòt ìn ´n miníem
hóekje van de schèpping?! Hèt Wèrk wàs gekláárd!!! ´t Hàd véértig dágen èn
nàchten gedúúrd èn gekòst! Díe Tégenstréver wàs stèrk ìn kràcht àf-
genomen, maar hàd nòg níet òpgegéven?! Dìt ìs maar tíjdelijk!
De mènschen zùllen zich me hèrìnneren?!
Yehosjoea schùdde
z´n hóófd! ´DE ÒMHÙLSELS VÀN DE MENSCHEN ZÙLLEN
ZÌCH JOU HERINNEREN? MÁÁR HUN ZÍELEN ZÍJN
VÓÓR ALTIJD VÈILIG! DÉ WÈDDENSCHÀP ÌS
GEWÒNNEN!´ Yèsj kníelde néér bíj die ìn-
gekròmpen vòrm van ¨sàtàn dé dúivel¨!
¨VRÁÁG JÍJ JE NÍET ÀF WÁÁRÒM
ÌK JÓU NÍET DÓÓDMÁÁK?¨
Híj làchte & zei: ´Ìk
bewáár je voor de dàg
wááròp óók jíj vàn míj zùlt
hóuden? Èn díe dàg zàl kómen!´

De duivelse satan verdween mèt ´n
láátste gesìs... Yesjoe draaide zich òm
èn zàg ´t lìcháám van Yehoedah róerlóós lìggen
òp dé Plááts & Plèk wáár híj gevàllen wàs?! Er wàs
véél gebéurd, maar Yesjoea wàs terùggekéérd náár wáár
hèt begòn? ¨G d¨ hàd Judas 40 dágen ìn léven gehóuden &
toen Yehosjoea hèm lìcht áánráákte, gìng Yùd rèchtòp zìtten!
Vóór zóvèr híj wìst, wàs ´r slèchts ´n minúút verlopen? ¨IK HÈB
ÈRVÓÓR GEZÒRGD DÀT JE VÈILIG BÈNT,¨ zei Yèsj. ¨JÌJ KÙNT
ME NÚ VÒLGEN!¨
Yùd knìpperde met z´n ógen èn kéék Yèsj verbíjsterd
áán! ´Wíe bèn jíj?´ vróeg híj nòg hàlf verdóófd! ¨ÌK BÈN YEHOSJOEA, JÓUW
MÉÉSTER!¨ Judas kwam wankel overeind. ´Gá wèg! Ìk kèn géén Yehosjoea èn
níemand kàn ´n slááf van míj máken!´ Àls hij niet zó verdwaasd geweest wàs, hàd
Yùd óók úitgehááld naar Yesj? Híj bàlde z´n vúist al èn z´n ógen schóten vúúr!
Tóen begreep Yèsj hèt? Sátàn kòn hèm níets meer dóen, máár híj kon wèl het
zìcht van íederéén nòg steeds blijven vertroebelen èn hùn herìnneringen
úitvágen! ´n Láátste truc van de ìllusionìst?
Yesjoe híef z´n hànden òp òm die
slúier óver Yùds dènken òp
te lìchten. Béverig als
hij wàs, híef Yùd
z´n vúisten òm
´n áánvàl àf
te wéren
...

OK!
15 sep 2022 - bewerkt op 22 sep 2022 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 77 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende