42343 203 Yèsj zei zàchtjes: ´Ìk bèn dé Éne! ¨G d¨

QQleQHÉÉFT JE
NÍET VERLÁTEN!
KÒM!¨


Yùd víel
met z´n gezìcht ìn ´t Stòf?
Máár hij hàd die Wóórden dúidelijk gehóórd
òndànks de húilende Wìnd èn ´t ákelige gekríjs vàn de Wìndhóós?!
´Ik gééf me óver,´ kreunde hij èn víel fláuw! Yesjoe probeerde niet hem wéér bíj te brèngen.
De wìndhóós wàs ìn kràcht tóegenómen en kòn nú ´n páárd òptìllen? Yesjoea draaide zich òm
& líep èròpàf zònder te wànkelen! Hij stàpte nu die wìndhóós ìn!
´t Óóg van de hóós wèrd èng stìl!
Yehosjoea keek òm zich héén
& tilde rùstig z´n àrmen òp!
´t Lìcht van z´n hànden
flàkkerde & wèrd
zwàkker?
¨ÌK DÁÁG JE ÚIT
HÈT LÌCHT TE DÓVEN!¨ riep hij...
´t Lìcht flàkkerde niet méér èn gìng fèller schíjnen?!
De windhoos húilde & twee rode ogen verschenen ìn die wervelende chaos?
Ròndòm de ógen vormde zich ´n silhouet dat bíjna mènselijk wàs, nèt zoàls die eerste keer
toen Yesjoea & de Tégenstréver èlkànder hàdden òntmóet!
¨KÒM DÀN, DÓÓF HET LÌCHT,¨
herhaalde Yesjoe.
¨JÍJ BÈNT TOCH HÍER
ÒM HÈT LÌCHT VAN DE WÉRELD TE DÓVEN?¨
Máár Sátàn kòn ´t níet, al nèt zó mìn àls hij Yèsj kon vlóeren!
De schádúwàchtige gedáánte zei met spòttende stèm:
´Ìk búig voor ú, mééster! Ìk wìl
slèchts behágen!´
¨HÓE KÀN
´N DÉMÒN MÍJ BEHÁGEN?¨
vroeg Yesjoe.
Kíjk óver je schóuder!
Yesjoea kéék èn zàg géén dìkke wòlk stòf méér!
Àlles àchter hèm
wàs al totáál verànderd?
´t Wàs àlsòf híj
òmhóóg wérd getìld
òp de rùg vàn ´n ádeláár?
Ònder hem làg héél Palestina.
Hij zàg ´t Hàrpméér van Galilea fònkelen
ten oosten van Tiberias als ´n blauwe saffíer
ìn de zòn, gehéél òmrìngd dóór gróene
héuvels èn vèlden!
Hèt ìs vàn jóu!

Yèsj
schùdde z´n hóófd!
¨WÀT HÈB ÌK ÁÁN ÀL DÍE TRÓEP?
IK ZIE NIETS DAT WÈRKELIJK ÌS!¨

Hij voelde
´n gòlf van verwàrring
úit deze váge, stòffige gedáánte kómen?
¨DÈNK JÍJ NÒG STÉÉDS DÀT JÌJ WÈRKELIJK BÈNT?¨ zei Yèsj...
Hij híeld z´n hàndpàlmen òp èn het lìcht wèrd stééds stèrker!
¨WÀT KUN JÍJ MÍJ NÚ NÒG MÉÉR GÀÀN GEVEN?¨
´Ìk kàn jóu láten zíen hóe je bróód kunt máken úit sténen!
Níemand zàl meer hònger hebben. Jíj zùlt íederéén kùnnen vóeden?!´

Òpééns verànderde de òmgéving wéér!
Yesj bevond zich nu òp hèt àllerhóógste tórentje
van dé Tèmpel ìn Yeroesjaslayiem!
Hèt Zìcht òp hèt Pléin was duizelingwèkkend?!!
Pèlgrìms èn àndere gelóvigen léken àls
vlèkjes rònd te lopen òp hèt Pléin?
Níemand kéék òmhóóg..........
Ìk góoi je híervànàf
èn je zùlt stérven!
Ìs dàt wèrkelijk genóeg?
Òf verwàcht je dàt Gòd jou zàl rèdden?

¨MIJN VADER ZOU ZÍJN TÍJD DÁÁR NÍET ÁÁN VERSPÌLLEN!
ZÓU ÌK ÓÓK NÚ ZÓ WÈL GERÈD MÓETEN GÁÁN WÒRDEN ALS JE ME
VÓÓR HÒNGERIGE LÉÉUWEN ZÓU GÓÓIEN?¨
Yèsj híeld z´n handen wéér òp &
nú schóót ´t Lìcht er mèt zóvéél kràcht úit dàt Sátàn dé Dúivel zèlfs terùgdéinsde?
De àngstáánjágende Stìlte bìnnenìn de Stòrm
verànderde ìn ´n óórverdóvend Láwáái!
¨Gééf je tròts
& jouw hóógmóed òp!¨

ríep Yèsj úit, ¨òf het lìcht van G d
zàl jóu verníetigen!¨

De Stòfzúil
kronkelde furieus àls ´n slàng die bíj de kéél ìs gepàkt!
Yèsj slóót z´n ógen & stèlde zìch de wéreld vóór!
Éérst riep hij het bééld òp vàn Hèt DÒRP NATSERET
en hij vùlde èlk húis dàt híj zàg mèt Lìcht!

¨MÓGE DÌT LÌCHT
ÀLLES WÈGNÉMEN WÀT NÍET ÈCHT ÌS!¨
bàd hij.
¨LÁÁT DE ÌLLÚSIES VAN DIE
DUIVELSE SÁTÀN
ÒPLÒSSEN!¨


OK!
15 sep 2022 - bewerkt op 22 sep 2022 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 77 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende