41955Gedeeltelijke rehabilitatie van Jud Iskariot,

QQleQ


AL VANAF DE OUDHEID
TOT AAN DE VERLICHTING ´N DUVELS SUJET
WAAROVER GEEN GOED WÓÓRD GEZEGD KÒN WÒRDEN,
KWAM OP HETZELFDE MOMENT IN ZWANG ALS DE BEHOEFTE
DE EUANGELIES NOG EENS FLINK DÓÓR
TE LICHTEN ÒP HUN ´HISTORISCHE´
BETROUWBAARHEID!

Zo´n 300 jaar geleden
beleefde men de opkomst van ´n nieuw soort bijbelstudie,
die àlle exegeses & interpretaties uit achttien eeuwen ´christendom´
opzij schoof òm béter te kùnnen zíen wíe nu wèl dé wèrkelijke Yehosjoea wàs gewéést?
Van ´n zoveelste ´wonderdoende´ ¨Heiland¨ die aan zijn vòlgelingen hèt ééuwige léven beloofde,
werd Yesjoea ´n ´gewone´ joodse rabbi die al net als zijn ´fundamentalistische´ volks- en tijdgenoten,
als de Essenen & de Farizeeën, dé Wèg terùgverwéés
náár dé kèrn vàn hét ´oude geloof´,
dat wil zeggen de Wet èn
de profeten!
In ´t kader van
deze grondige heroriëntatie op de brònnen
èn de còntext van ´t N{O}T, door de hedendaagse theoloog HK
ook wel vergeleken met ´t schoonmaken van ´n oud bééld dat ònder vele verf- & plamuurlagen
z´n oorspronkelijke karakter kwijtgeraakt is, kwam men ereindelijk toe de màn lòs te gaan blijven
maken van de totaal verouderde & zwaar opgekalefaterde visie
waarin de traditionele euangelisten
hem gevangen hadden?
Marcos,
Mataï, Lucky Luke,
maar vooral ook Yochanan de geliefde
hàdden er zo hùn belang bij gehàd òm dé úitzònderlijkheid
van hùn Mééster te
benadrukken?

Dìt belang
liet zich formuleren
vooral ìn marketingtermen!
Hóe kùn je ìn ´s hémelsnaam jouw potentieële àfnemers
voor jouw nieuwe religieuze product vìnden àls jíj níet zo intrigerend mógelijk
voor liefst zoveel mogelijk mensen láát zíen
wáárìn hèt NÍEUW ìs?
Èn hoe krijg je
de twijfelaars tòch
nog tíjdig óver de streep
die al blijkbaar wel voldoende gecharmeerd zijn vàn dàt Níeuwe Módèl,
maar níet àls ´t zo goed als
niets geméén hééft
met ´t óude?
Díe noodzaak
òm ´t nieuwe mèt ´t óude te verzoenen
klèmde dès te sterker nu de éérste zieltjes dìchtbij húis,
dat wil zeggen bìnnen het joodse milieu, gewònnen móesten worden?
Zèlfs Sja´oelPaulos richtte zich nog in eerste instantie op en tot de jóden die overal verstrooid
i/h Middellandse~Zeegebied woonden! Òm Yesjoe áán de màn te kunnen gaan blijven brengen
kòn hij die nu niet meer blijven verkopen àls ´n Proféét úit de Vélen? Het móest dùs wèl
òp z´n mìnst dé Masjiach, dé Gezàlfde, of op z´n Grieks, dé Christos zijn!
Àl naar gelang de gàngbare normen, gebruikelijke geloofsopvattingen
& de typische smáák van díe tijd kòn dàn deze godmens
vèrder in identiteit blijven
evolueren?
Toen in de eindfase
van het Romeinse Rijk deze Christus aldus
´definitief kóning´ wèrd, mòcht hij nu z´n opwachting komen maken
àls zó´n typisch Byzantijnse héérser óver Hèt ÀL! Die mozaïeken i/d Italiaanse plaatsen Ravenna
& Monreale liegen er niet om en ze hèbben díe ´òphémeling´,
om nogmaals met HK te spreken,
trèffend vàstgelègd!?

kwam er aan
al die gedaanteverwisselingen
al snel géén éinde méér. Franciscus van Assisi haalt
de hemelse Pantokartor zó terug naar de aarde èn reserveerde voor hèm
´n gedegen plèk ìn dé Kèrststàl, in z´n Voederbakwieg, èn ònder de goeiige eeuwige koppen
vàn dé Òs èn dé Ézel! Nadat Franciscus de extreem buitenmenselijke hoedanigheden
v/d Héér teruggebracht had tot die van bijna èlke pasgeboren zuigeling
èn v/d kóning ´n Arme Drommel had gemaakt,
gaven schilders als Dürer
en Rembrandt van Rijn
de volwassen ´YÈSJ´
dé trèkken van ´n
ècht ´lévend
mènsch´!
De romantici
ontdekten ìn hèm
dé Òpstandeling & boorden nu dus daarmee
´n potentie áán die zou blíjven bijdragen a/d opkomst v/d 20ste-eeuwse bevrijdingstheologie,
& ook díe ´n belangrijke impuls gaf áán hèt imago van Che Guevara. Wie Pasolini´s verfilming kent
van het Mattheüseuangelie, zal zich herinneren dat de dáár vereeuwigde gestalte van ¨Jezus¨
erg veel wegheeft v/d Cubaanse ´beroepsrevolutionair´? Verward dóór déze
eeuwenlange zotte maskerade & carnevaleske staatsparade
kunnen we ons nú eindelijke rustig gaan afvragen
wie Yèsj nú wèrkelijk
ìs!
JG denkt
dat die vraag zinloos is? Bij gebrek aan
geschreven bronnen & betrouwbare getuigen-
verklaringen uit het jaar ´0´ zullen we nóóit
ècht zéker wéten wàt voor ´n
persoonlijkheid die man uit
Natseret ook ècht
gewéést is
.....
Nòch de
´wáre´ hoofdrollen
van ene Tiberius Iulius Abdes Pantera, a/d Weg
Timmerende Creator Joseef,
Maagdelijke Miryam
etcetera
...

OK!
20 jun 2022 - bewerkt op 23 jun 2022 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 77 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende