41871jl140 ´n Ànder áánknopingspunt is dat de sad-

QQleQ


DUCEEËN, RÍJK
ALS ZE WÁREN, VOLGENS
FLAVIUS JOSEPHUS ALLEEN
NOG MAAR DÉ WÈT
VÒLGDEN?

Dàt zou best
al wel eens wáár kùnnen zijn,
omdat we in de zogenoemde Handelingen der apostelen
ook zèlf wel kunnen lezen dàt die sadducceeën liever níet gelóófden
in de ònbewézen èngelen èn de fantastische wéderòpstanding! ´t Zíjn inderdáád záken
die pàs populair wèrden ìn het Jodendom nadàt dé Wèt
wàs sámengestèld?

Ze zullen -
maar ook dit is opnieuw
speculatie - óók weinig hebben òp gehad met
die ´vierde filosofie´, ´messiassen´ of wat
voor mensen ook met ´eschatologische´
denkbeelden èn worden
inderdaad níet in díe
contexten genoemd!

Uit de farizese traditie
kennen we wel wat sadducese standpunten?

Enkele daarvan suggereren ´n verband mèt de Tempelcultus!
Zo verschilt de sadduceeër van mening met de farizeeën bijvoorbeeld
over het branden van wierook en over de wijze waarop ritueel rein water
overgegoten moest worden...

Er was ook ´n discussie
over de vraag of offers vanuit de Tempelkas moesten worden betaald òf
dat individuen de kosten op zich mochten nemen. (De achterliggende vraag was of het goed
was dat er namens de Romeinse keizer geofferd werd.) ´n Ander dispuut betrof
de mogelijkheid dat de zevenarmige kandelaar, de menorah,
in de Tempel ritueel
ònrein raakte?

Ook in de rechtspraak
konden farizeeën & sadduceeërs tégenóver elkaar staan,
zoals in ´t dispuut over de vraag of schade toegebracht
door ´n slaaf , verhaald kon worden
op de eigenaar!

De sadduceeën
waren die mening toegedaan
omdat ook de schade die door ´n rùnd of ézel
werd toegebracht, op deze wijze
werd gecompendeerd?!


Ook maakten
de farizeeën ònderscheid:
´n díer had geen eigen wìl & ´n mensch wèl,
zodat de meester nooit volledig aansprakelijk kòn zijn
voor wat zijn slaaf aangericht had!!

Zo´n dispuut bewijst
om te beginnen dat Josephus´ snéér dat de sadduceeën altijd instemden
met de farizeeën, nogal overdreven is èn maakt tevens duidelijk dat hij wat
àl té stèllig is over de sadducese èrkènning
vàn de ´vrije wil´?

In feite
weten we dus eigenlijk
maar tamelijk weinig óver deze ´beweging´,
behalve dan dat ´t ging om meestal vermogende mensen
die er vermoedelijk aan hèchtten dat ìn de Tèmpel
àlles zovéél mógelijk
bij het óude
blééf?!

Dìt betekende
dat de sadduceeën,
toen de Romeinen het heiligdom
in 70 verwoestten,
in feite al géén
tóekomst meer
hàdden?

cool!
02 jun 2022 - bewerkt op 21 jun 2022 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 77 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende