41330KB95 Sympathie voor de overspelige vrouw

QQleQ

´T TEKST-
GEDEELTE YOCH 7:53-8:11
is in veel bijbeluitgaven klein
gedrukt, want die tekst behoort waarschijnlijk
niet oorspronkelijk tot het ¨Johannes-
euangelie¨.
De tekst is veeleer
in een zeer bewogen tekstgeschiedenis
als ´n hete aardappel heen en weer geschoven, dook nu eens hier,
dàn weer dáár op. Je kunt vermoeden dat één v/d oorzaken voor het feit
dat letterlijk niemand hem wilde hebben, dat men hem nergens kwijt kon, gelegen is
in ´t feit dat de inhoud buitengewoon aanstootgevend is: Yehosjoea veroordeelt ´n ´overspelige
vrouw´, die aan hem voorgeleid wordt, níet, maar zegt tegen de omstanders: ¨WIE VAN JULLIE ZÒNDER ZONDE IS, MAG NU DE EERSTE STEEN NAAR HAAR GOOIEN!¨
Dàn trekken de aangesprokenen zich stil
en bedremmeld terug!
Yesjoea zegt
tegen die vrouw: ´Ga nu weer naar huis,
en zondig van nú àf níet meer!
Wanneer men zelfs
´n vrouw die overspel gepleegd heeft, en ontrouw is
geweest, niet eens meer veróórdelen màg, dan is
~ zó denken meteen al wellicht vélen ~
helemaal de totale anarchie
alweer ´ns uitgebroken?!
Op verschillende plaatsen
vertellen de euangelies dat competente
joodse gesprekspartners ook hier weer Yesjoe
´OP DE PROEF WILLEN STELLEN´, ´BEPROEVEN´,
´úitdagen´ of ´in verzoeking brengen´
?!! Tèlkens wéér is ´t zèlfde
Griekse wóórd gebruikt dàt déze verschillende
betekenissen kàn hèbben!!!?
Meestal bleek uit de vertaling wel
hóe men over de discussiepartners
van Yehosjoea dàcht...
Geloofde men
dat ze Yesj zeer vijandig gezind waren, dàn vertaalde men ´t met ¨IN VERZOEKING BRENGEN¨! Legde men de nadruk op de zakelijkheid v/h verzoek, dan gaf men het woord wéér met ´beproeven´? ´t Gáát dus steeds wéér om ´n dilemma, dwz. om een vráág, waarvan de beantwoording zowel in ´t éne als i/h andere geval grote móeilijkheden
kon gaan opleveren!
BIJVOORBEELD
BIJ HET BETALEN VAN DE BELASTINGEN,
de ´toeslag-affaires´, overheidsdwang & ´rebelse´ motieven
of iets dergelijks?
Àls Yesjoe daar ´ja´ tegen zegt,
dàn maakt hij zichzèlf, zoals duidelijk blijkt, tot ´n pragmaticus
die ´de Romeinen gunstig gezind is´? Maar als hij er ´néé´ tegen zegt, dàn maakt hij zichzelf tot
´n vijand v/d Romeinen
[zie Mark 12:15].

Òf bij ´t thema
als de ´èchtscheiding: stemt hij dáárin tóe,
dàn wordt hij automatisch ´n pleitbezorger van zgn. ´losser zeden´, en verbiedt hij die mogelijkheid,
dan zullen echtgenoten waarschijnlijk ´n uitweg zoeken door echtbreuk plegen te verkiezen?
[in Mark 10:2].
En al ongeveer nèt zó bij de vraag
wat men moet dóen òm ´t ééuwige leven te kunnen beërven:
wàt hij ook zègt, àltijd weer bestaat het gevaar dat hij belangrijke geboden wèglaat
[Lucky Luke 10:25]?!
En ook bij de vraag
naar hèt GROTE GEBÒD [MAT 22:35],
terwijl Yesj zich tóch al heeft gekéérd tégen ´t overtreden van zèlfs de àllerkleinste voorschriften,
van ´één jota of één tìttel´
in Mat 5:18!
Zó ook híer
bij ´n overspelige vrouw: als hij d´r veroordeelt, dan
gaat hij ìn tégen z´n eigen principe
om níet te óórdelen
[bv. Mat 7:1]?
Als hij haar
níet veroordeelt,
dan lijkt hij de echtbreuk of ´t overspel
nu zó àl wèl góed
te keuren! ~

´t Is maar nèt
dé kùnst om zich bij
de beantwoording niet meer
door ´n verkeerd advies médeschùldig
te maken aan de fouten van al
diegenen die zich aan
dit advies zouden
willen en kunnen
gaan hóuden!?

sneaky
20 jan 2022 - bewerkt op 25 jan 2022 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 77 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende