41315KB88 Hoe staat ´t met de woorden ´Máár ìk zèg

QQleQ
JE´,
WAARMEE YESJ ZICH VÓÓRÀL
vlg. Matai 5:21-48 kritisch úit óver wàt
´tot de ouden gezegd is´?

Het ìs al opvàllend
dat Yesjoe niet Mosjeh noemt & ´t autoriteitsconflict
dùs òmzéilt!

Men moet daaròm bij de exegese v/d tegenstellingen
v/d Bergveldrede rwee dingen wèl vermíjden: je moet ´t a/d kànt schuiven v/d torah
níet uitleggen als kritiek o/d wèt, omdat je dat als ´christen´ wellicht misschen goed zou
kunnen gebruiken òm zich v/h jodendom aangenaam te onderscheiden,
& je moet nu niet meteen veronderstellen dat Yesj Mosj óvertrèft,
want ´t gáát níet om de autoriteitskwestie.

Ook enkele verzen dáárvóór al
had Yesj gezegd, dat dé wèt ìn íeder gevàl z´n geldigheid behóudt in Matai 5:17:
híj wìl níet ´één jota of tittel´ òntbìnden! ´t Wèrkelijke probléém
ligt heel ergens anders!


Zó kort al na deze verzen zal Mat niet vergeten,
dat Yehosjoea´s gehoorzaamheid tegenover de gehéle wet had geëist èn
zó ook zèlf in parktijd had gebracht?!

De gèldigheid v/d wet ìs uitdrukkelijk níet i/h geding!


Maar het náléven vàn dé wèt,
zoals het goed en nódig is & zoals de farizeeën dit trachten te doen,
ìs niet helemaal voldoende ´om ìn de hémel te komen´! ´t Gaat daarom niet om de afschaffing van de
wet & de vervanging daarvan voor ´iets beters´, maar i/d eerste plaats gèldt dé wèt
èn dàn kòmt er nóg íets ànders, ja
hét dóórslàggévende bíj.

Want ´t doel is niet meer alleen
uitsluitend òm làng te leven òp áárde, maar het leven vóór de dóód krijgt vòrm
door de Hópe òp hét Léven
ná de dóód?!!

Beide dingen sámen:
een op deze wijze vormgegeven héden
èn ´n op déze manier hóópvòl verwachte toekomst
hebben te maken met ´t
´hemels koninkrijk
G ds´!?
16 jan 2022 - bewerkt op 20 jan 2022 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 77 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende