41093 SH 57 De twee religies met de meeste aanhang

QQleQ

- CHRISTENDOM EN ISLAM -
zijn ietwat later ontstaan, maar ze
zijn nauw verwant aan
´t jodendom!

Terwijl vlg. KAJA,
de religieuze voorstellingen v/d mens van vóór de assen/spiltijd
voor ons meestal allang duister en vreemd geworden zijn èn hùn religies òns religieus
niet meer aanspreken, toch lezen we de boeken van deze axiale spilreligies nòg stééds
& is hun voorstelling vàn & òmgang mèt hèt Heilige voor òns nòg stééds nòrmgévend:
¨Es entstand der Mensch, mit dem wir
bis heute leben¨ [KJ ´49]

Vanaf ´t eerste millennium vC
breekt er ´n nieuw type religie - axiale of
universalistische religies - door & dìt is ´n ontwikkeling {voor ´t éérst?}
van wereldhistorisch belang? Tegelijk dienen hier op z´n minst al twee belangrijke
kanttekeningen geplaatst te worden bij zo´n theorie! KJ laat die axiale religies bijna al kant & klaar
uit ´t hoofd ontspringen van enkele ´geniale´ goddienststichters? De latere geschiedenis is voor hem secundair, ´n kwestie slechts van verspreiding & institutionalisering van ´n ´in wezen´ reeds ´volgroeide´ religie, ´n aanhangsel dat bovendien ´n bittere bijsmaak heeft! Want ná ´t ceatieve genie (´Schöpfertum´knipoog v/d op éénzame hoogten Lévende Stìchter komt ´die Fixierung von Lehrmeinungen
und die Nivellierung´! Slechts door déze afdaling & corrumpering kàn ´n religie
vlg. KJ massale aanhang
verwerven?

´n Dèrgelijke visie
die de religiegeschiedenis reduceert
tot ´t denken van ´enkele grote figuren´ is niet houdbaar....
Níet ènkel ´t denken òf de geloofsgeschiedenis van ´n religieuze elite is van belang, maar
de héle religie - mèt d´r rituelen, ´Sitz im Leben´, inbedding in ´volk´, ´vaderland´, moedertaal e.d. - ìs
nu nòg van belang!
´t Is ook niet alléén de stichtingsfase die meetelt, maar de ´gehele geschiedenis´ vàn een religie?! Ook al geeft ´n {´vermeende´} stichter dé beslissende áánzèt - en dat is bij veel religies niet ´t geval - dàn nog ìs véél, soms bijna alles,
láter ´tot stand gekomen´!?

De latere toevoegingen worden echter váák wèl
áán dé Stichter òf dé Stichtingstijd toegeschreven. Zó werd ook ´t Léven v/d Stìchter -
waarover meestal toch nog maar heel weinig bekènd is - àchteraf stéévàst geïdealiseerd,
vòlgestopt met latere denkbeelden èn verrijkt met allerhande ´wònderverhalen´ - van Mosjeh
of Lao-Tse wordt betwijfeld òf zíj óóit ècht al gelééfd hebben?! Omdat er altijd enige tijd, soms
zelfs meerdere eeuwen, verstrijken tùssen ´t òntstaan & de aller eerste Grote Periode
vàn codificatie èn institutionalisering, is er àlle ruimte voor latere toevoegingen & de
´herzieningen´!
Zó werd de léér van ´Confucius´ K´ung Fu Tzu, die
waarschijnlijk i/d 6de eeuw BC ´echt' leefde, pas tijdens
de Hàndynastie i/d 2de eeuw vC (vóór ´t begin
van onze jaartelling)
gecodificeerd!?


knipoog
26 nov 2021 - bewerkt op 04 dec 2021 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende