41083/112 Dawiedewiedewied & Goliatatatatat: Filis

QQleQ
TIJNEN
& ISRAËLIETEN SLOEGEN HUN KAMPEN ÒP ÌN DE TERE-BINTENVALLEI,
DE ÉÉN OP DE ENE HELLING & DE ANDER OP DE HELLING ERTEGENOVER~~

Úit de gelederen van de Filistijnen kwam ´n angstaanjagende man tevoorschijn! Hij was wel drie meter lang & had benen als boomstammen & vuisten als hamers? Híj héétte Goliat & kwam uit de plaats Gath en hij droeg ´n bronzen hèlm èn ´n Zwáár Pantser!

Hij bùlderde óver de Vallei:
¨HÍERBIJ DÁÁG ÌK HET LÉGER VAN ISRAËL ÚIT OM ME ÍEMAND TE STUREN MET WIE ÌK
´N TWEEGEVECHT KAN GAAN HOUDEN! KÍES ÍEMAND ÚIT JÙLLIE MÌDDEN ÈN LÁÁT HÈM MAAR HÍER BENEDEN KOMEN! ÁLS HIJ MÍJ ÁÁNKÀN ÈN ME VERSLAAT, DAN ZÙLLEN WÍJ ÁÁN JÙLLIE ONDERWORPEN ZIJN, MAAR ALS IK HÈM ÁÁNKÀN & HÈM VERSLÁ, ZULLEN JÙLLIE, JÓDENVOLK, AAN ÒNS ONDERWORPEN ZIJN ÈN ÒNS ÀLS SLÁVEN DÍENEN!¨

Koning Sja´ul
èn de Israëlieten luisterden vòl àfschuw tóe:
want wie zóu ´t óóit tégen déze Réus kùnnen òpnémen?

Véértig dágen làng verscheen GOLIAT èlke òchtend èn ávond & herhaalde deze uitdagende woorden!!!

Òp ´n goede morgen verscheen Dawiedewiedewied in ´t Kamp v/d Israëlieten om het eten naar zijn broers te komen brengen? Híj zàg Goliat nu voor ´t eerst & hoorde wat híj allemaal wel niet zei!

´Wíe ìs dàt Mònster wel, dat hij de gelederen v/d ¨Lévende G d¨ zó al met al nú dùrft te beschimpen?´ vroeg hij. De Israëlitische Soldaten vertelden hem wíe Goliat wàs!

David ging naar de koning & zei dat híj de uitdaging van die Reus wel wilde aannemen!


´Maar je kùnt hèm toch ònmógelijk áán,´ vroeg koning Sja´oel glimlachend?!

¨IK HEB ALTIJD AL DE KUDDE VAN MIJN VADER GEHOED ÈN BÈN ÈRÁÁŃ GEWÈND OM DE SCHAPEN TE BESCHERMEN!¨ protesteerde Dawied~~

Schóórvóetend stèmde Sja´oel ermee ìn! ´Gá dan, èn móge de Héér jou bíjstáán,´ zei hij.

Hij gaf Dawied z´n éigen wápenrùsting:
´n Bronzen Hèlm èn
z´n Zwáárd!

Dawiedewied
tròk dìt áán, maar schudde tóen
vervòlgens mètéén zijn hoofd
& deed alles weer àf
~~~~~~


geschokt

´t Doet
Mo weer denken
aan de populisten aller tijden:
de koningen, keizers, commandanten,
Buonapartes en Mussolini de DUCE, Führer Adolf Hitler,
de Schicklgruber, Vadertje Stalin, Geertje Wilders & al de talloze andere
Franco Salazar Cherry Cadetjes, Dutertes, Òrbáns, DJ Trumps, Soekarnonos, Soehartos & dergelijke
Peronistische Marcos Videlala Pinochet Willem Engelse Blablabugs aller tijden & plaatsen
vol met ruttige vette koeien, Eurlinks grote bekken, Koekkoekse oproer~ & Assad~
hekken met Erdoganische Had-je-me-maar platte petten met
talloze flessen drank, drugs
& cigaretten

......

cool!
24 nov 2021 - bewerkt op 01 dec 2021 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende