41076 109 Ondertussen liet Sja´oel de mensen in de

QQleQ

BELEGERDE STAD WÉTEN
DÀT ER HÙLP ÒNDERWÈG WAS!


TOEN ZIJ DE BOODSCHAP ONTVINGEN,
VERTELDEN DE MENSEN IN YAVÈSJ
AAN DE AMMONIETEN DAT ZIJ ZICH
DE VOLGENDE DAG ZOUDEN
OVERGEVEN?
Terwijl Sja´oel
zijn mannen in drie éénheden verdeelde!
Midden in de nacht omsingelden ze ´t Kamp
van de Ammonieten. Tijdens de morgenwake bliezen
de Israëlieten op de ramshoorn en vielen in het Kamp binnen. De Ammonieten,
nog slaperig en helemaal niet voorbereid op de strijd, delfden al snel het onderspit.
Maar ondanks deze overwinning op de Ammonieten was Sja´oel
toch nog steeds maar slechts in náám
¨Kóning¨ v/d Israëlieten
...
Járenlàng
hàdden de Stammen van Israël nu zó
onder de plàk gezeten van die Véél Rijker èn Machtiger Filistijnen!
Sjaóel wìlde zijn vòlk gráág bevrijden, maar zijn leger was té kléin èn vergeleken
met die felle Vijand uit ´t noordwesten had híj té wéinig wápens?
Zijn zóón Yonathan, was één van zijn
belangrijkste aanvoerders.
Híj lag in
de stad Giveah,
vlakbij ´n Filistijnse wachtpost die hem alleen maar làst bezorgde!
Op ´n dag víel Yonathan áán, helemaal rázend vanwege de beledigingen v/d man
bij de vijandige wachtpost, en dóódde dááròm àlle Filistijnse soldaten! ´t Nieuws van dit bloedvergieten verspreidde zich snel & ´t duurde maar éven òf ´t héle Filistijnse léger
verzamelde zich òm tégen Israël
ten strijde te trekken!
Sja´oel
bevond zich in Gìlgàl
met mannen die in angst en beven wachtten
op wat er nu weer allemaal ging gaan komen te staan te gebeuren???
Híj kon de áánvàl pas inzetten àls er een òffer ¨áán dé Héér God¨ was gebracht!
De Profeet Sjmoe´el hàd gezègd dàt híj er bìnnen ´n wéék zou zijn
òm die zégen te géven!? Maar toen de dagen alléén maar
bleven verstrijken en de spànning alsmaar gróeide,
sloegen enkele van Sjá´óels mannen
èrg àngstig òp
de vlùcht?

Uiteindelijk
op de zevende dag,
bràcht Sjá´óel dit òffer maar zèlf
òmdàt hij nu niet langer meer kon
blijven wachten! En nèt toen hij daarmee
klaar was, kwam Sjmóe´èl dé Profeet & vroeg:
¨WAT HEBT U NU WEER GEDÁÁN?!¨
´Ìk merkte dat m´n soldaten mij in de steek begonnen te laten
èn ú kwam níet òp dé àfgespróken tíjd!´
antwoordde Sla´oel
hèm!
Sjmoe´el keek
hèm rècht áán & zei:
¨Bent ú ´t die niet die
zich níet gehóuden hééft áán wàt
´DÉ HÉÉR GÒD Ú ZÓ BEVÓLEN HÉÉFT´????
HÀD Ú DÀT AL MET AL NU DUS WÈL GEDÁÁN,
DÀN HÀD DÉ HÉÉR ÚW KÓNINGSCHÀP ÓVER DIT LAND
VAN ISRAËL VÓÓR ÀLTIJD BESTÈNDIGD! DÉ HÉÉR GÒD HÉÉFT NÚ
EEN ÀNDER UITGEKOZEN EN ZÀL HÈM
DÉ LEIDER GAAN MAKEN
ÓVER ZÍJN
VÒLK!¨
En met
die woorden
draaide de profeet zich òm
èn vertrok zonder de koning ook nog maar één blìk waardig te keuren!!!
Mogelijke uitleg bij dit Verhaal? De koning van Israël Sjaóel handelt véél té óverháást
òmdàt zíjn léger langzaamaan verdwíjnt naarmate de Filistijnen
veel sterker lijken te
gaan worden?
Hoewel
Sjaúl de kóning wàs,
wèrkte hij in werkelijkheid onder de leiding van Sjmoe´èl omdàt ¨G d¨
alleen maar ¨sprak via zijn profeten¨! Òngedùld máákt dàt koning Sja´oel
PROFÉÉT Sjmú´èls bevèl nu negéért,
wat zijn gebrek aan vol-
doende geloof i/d
Heer ´G d´
bewijst?
Dáárnáást
stelt de Wèt vàn Mòsjéh
dàt àlléén een echte erkende priester
òffers ´aan G d kan brengen´, dus ook in dit opzicht
is Sjaóel dus alweer eens ongehoorzaam? Èn àls gevolg hiervan
vlg. de profeet Sjmoe´èl ¨KIEST DE ´HEER G D´
EEN NÍEUWE LÉIDER! KORTOM:
3000 jaar kabaal, hommeles,
hatsjekiedéé & op
de wc
...

cool!blozengemeengeschokt
22 nov 2021 - bewerkt op 29 nov 2021 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende