40742 Y325 Zelfs uiterst ervaren advocaten

QQleQ

EN RECHERCHEURS KUNNEN NIET
ZÓMAAR ZÍEN ÒF ÍEMAND LIEGT DOOR PUUR & ALLEEN
TE KIJKEN NAAR Z´N GEZICHTSUITDRUKKING
OF STEMBUIGING.
Bij liegen
zijn evenwel andere hersengebieden betrokken
dan bij ´t spreken van de waarheid? We zíjn er nog niet,
maar het ìs dènkbaar dàt we er over niet àl té lànge tíjd fMRI-scanners
kunnen ìnzètten àls vrijwèl ònféilbare leugendetectoren! Wàt moeten die miljoenen advocaten,
rechters, politieagenten en rechercheurs dàn? Misschien moeten ze wéér gaan studéren òm een níeuw beroep te léren? Maar zodra ze de collegezaal betreden, zouden ze best eens kunnen ontdekken
dat de algoritmen hen zijn vóór geweest! Bedrijven als Mindojo ontwikkelen interactieve
algoritmen die me niet alleen wiskunde, natuurkunde en geschiedenis kunnen leren, \maar die tegelíjk míj bestuderen òm èràchter te komen wíe ìkzèlf nu wel of niet ¨precies bèn¨?!
Digitale leraren zullen al mijn antwoorden nauwkeurig registreren en óók
bíjhouden hóe làng ìk èróver dóe òm te àntwoorden!? Gaandeweg
zullen ze míjn unieke zwakke plekken ontdekken en nader leren
kennen, evenals mijn sterker kanten, èn zùllen ze te weten
komen wàt ìk nu zó wel of níet interessant vind
èn waarbij ik in slaap val!
Ze kunnen me onderwijzen
in de thermodynamica of de geometrie op ´n manier
die pàst bíj míjn persoonlijkheidstype, zèlfs àls die specifieke methode bij 99%
v/d àndere pupillen níet áánsláát? En die digitale leraren zullen nóóit meer hùn gedùld verliezen,
en nooit meer tegen me schreeuwen & nóóit in stáking gaan! ´t Is alleen nog òndúidelijk wáár ik
in ´s hemels naam thermodynamica of geometrie voor nodig zal hebben in een wereld met
zùlke intelligente computer programma´s?! Zèlfs artsen kunnen ten prooi vallen aan
algoritmen. De eerste en belangrijkste taak van de meeste artsen is een correcte
diagnose stellen èn de bèst mógelijke
behandeling voorstellen!?
Als ik over koorts en diarree klaag,
zou ik bijvoorbeeld voedselvergiftiging kunnen hebben.
Aan de andere kant kunnen die symptomen óók ´t gevolg zijn van buikgriep, cholera, dysenterie,
malaria, kanker of ´n tot nog toe onbekènde ziekte. Mijn arts heeft maar een paar minuten
òm de júiste diagnose te stellen, want dàt ìs àlle tíjd
die mijn zorgverzekeraar
vergoedt.

Dàt ìs hóógstens
genóeg voor ´n paar vragen èn misschien ´n kort
gesprekje tijdens ´n kort medisch onderzoekje?
Vervolgens legt de arts
dìt kleine beetje informatie al vast naast mijn medische geschiedenis èn raadpleegt hij
de uitgebreide wereld van de menselijke
aandoeningen!
Maar helaas,
zelfs de meest toegewijde
arts kàn zich níet àl m´n vroegere kwalen &
consulten herinneren.
En geen enkele dokter kàn
nog òp de hóógte zijn èn blíjven vàn àlle zíekten, gebreken & medicijnen èn hij [zij/´t] kan
ook niet àlle nieuwe artikelen in alle
medische tijdschriften
lézen.
Bovendien
heeft de arts in kwestie óók wel eens hònger &
dorst, of is misschien zelfs ziek, wat hun oordeel
nu zeker ook beïnvloedt bij tijd
en wijle?!
Geen wònder
dàt àrtsen sòms foute
diagnoses stellen en/of mìnder
optimale behandelingen
adviseren!?

blozen
10 sep 2021 - bewerkt op 14 sep 2021 -
Meld ongepast verhaal.
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende