40511 Y141 Àls Díeren Zó Slìm Zíjn, Wááròm Spànnen

QQleQ
PAARDEN DAN GEEN MENSEN VOOR WÁGENS,
VOEREN RATTEN GEEN EXPERIMENTEN OP ONS UIT EN LATEN DOLFIJNEN ÒNS
DAN NIET DOOR HÙN HÓEPELS SPRÌNGEN?
Homo sapiens
móet wèl één òf ànder
úníek vermógen hèbben dàt hem in staat stelt
òm óver alle àndere díeren
te héérsen?!
Nu we
´t pompeuze idee hebben laten varen
dàt Homo sapiens òp ´n còmpléét ànder niveau existeert
dàn àndere díeren òf dàt mènsen de éne of àndere úníeke èssentie bezitten [of dimènsie hebben],
zoals ´n zíel of ´n bewustzijn, kunnen we eindelijk op áárde wéérkeren, de realiteit onder
ogen zien èn de specifieke fysieke of mentale vermogens bekijken
die onze soort zijn voorsprong geven.
De meeste ònderzoeken
noemen intelligentie en het maken van gereedschappen met name belangrijk
voor de opkomst v/d Mensheid? Hoewel andere dieren ook werktuigen produceren,
ìs er weinig twijfel aan dàt mènsen
op dàt vlàk vèr vóór[úit]lìggen!
Wat intelligentie betreft
is die kwestie best wel ietwat minder duidelijk....
Er bestaat ´n complete industrie die gewijd is aan het definiëren èn méten van intelligentie, maar die
zit nog làng niet òp één líjn.
Gelukkig hoeven we
dat mijnenveld niet te betreden, want hoe we deze
intelligentie ook definiëren, ´t ìs duidelijk dàt sapiens de wéreld niet àlléén maar
praktisch veroverd heeft door intelligentie of ´t
máken vàn wèrktúigen.
Vlg. de meeste
definities van intelligentie was
de mens een miljoen jaar geleden óók àl hèt méést intelligentie zoogdier dat er was èn wéreld-
kampioen op ´t gebied v/d werktuigproductie, maar ´t waren nóg stééds insignificante aard-
wezens die weinig ìmpact hàdden
òp hùn ecosysteem?!
Blijkbaar ontbrak er toen nog ´n
belangrijke eigenschap die lòsstònd vàn intelligentie
& ´t gebruik van gereedschappen.
Misschien ging de mensheid
deze planeet uiteindelijk niet overhéérsen vanwege het
ene of andere ongrijpbare derde ingrediënt, maar gewoon door ´t evolueren van een
nòg hógere intelligentie & nòg méér talènt vóór
´t máken vàn werktuigen?
Dáár lijkt
óók niet òp, want als we naar de geschiedenis kijken,
vinden we nog steeds geen rechtstreekse correlatie tussen de intelligentie
& werktuigvaardigheid van individuele mensen & de màcht
vàn ònze sóórt àls gehéél!?
Twintigduizend jaar
geleden had de gemiddelde sapiens waarschijnlijk ´n hogere intelligentie &
kòn hij al betere werktuigen maken dàn de gemiddelde
sapiens van nú...
Moderne scholen
& werkgevers toetsen onze prestaties nu & dan wèl,
maar hoe slecht we ook presteren, de verzorgingsstaat zal altijd in
onze basisbehoeften voorzien ook al staat de éne helft in brànd &
´n àndere ònder wáter, verslechtert ´t milieu, stijgt de zeespiegel,
komen er steeds meer vluchtelingen
& geweld ´overal´..........?
I/d steentijd
werd je èlke dàg èn íeder momènt getoetst & àls
je voor één van die talloze toetsen zakte, was ´t bìnnen de
kòrtste kéren met je gedáán.
Maar ondanks superieure
gereedschapskunst van onze voorouders uit ´n steen-
tijd & ondanks ´n scherper geest & véél betere zìn-
tuigen was de mensheid als geheel 20.000 jaar
geleden nog veel zwakker
dan nu?!
In die 20 duizend jaar
is de mensheid v/h jagen op de
mammoeten met stenen speerpunten & mokers
overgestapt o/h verkennen v/h zonnestelsel met ruimteschepen,
& dàt is niet te danken a/d evolutie van behendiger handen
of grotere hersenen {ònze hersens líjken vandaag
de mydidag zelfs nog kleiner te zijn
als toen}?
Dé cruciale
factor bij onze verovering v/d aarde
was ons vermogen òm gróte groepen mènsen
met elkaar te verbinden?
Dàt mensen
deze planeet
tegenwoordig totaal lijken te
zijn gaan willen domineren komt niet
doordat de individele mens veel slimmer
ènhàndiger is dàn de individuele
chimp of wolf, maar doordat
Homo sapiens
dé énige soort
is op aarde die nu al flexibel
genoeg kàn samenwerken ìn gróte
gróepen: intelligentie en het maken van werktuigen
wáren uiteraard óók hééΔΊ belangrijk!
Maar als mensen niet
geléérd hàdden òm zó flexibel mèt èlkáár te
gaan blijven samenwerken, dan zouden we mèt
àl onze geraffineerde breinen & vaardige nijvere handen
ook nú nòg steeds vúúrstenen splijten in plaats van
uraniumatomen.
Àls sámenwèrking dé verkláring is, hoe komt
´t dàn dat mieren & bijen niet al veel eerder kernbommen maakten
dan wij, terwijl zij miljoenen jaren eerder al geleerd hadden om en masse
samen te werken?

Omdat
hùn samenwerking niet flexibel genoeg is!
Bijen werkenop heel complexe manieren samen, maar ze kunnen hun sociale systeem
niet v/d éne òp de àndere dàg òmvèrgóóien.

Als ´n zwerm ´n nieuwe bedreiging of nieuwe kansen ziet, kunnen dan
ook die bijen bv. niet de koningin onthoofden
& de bijenrepubliek uitroepen?
Sociale zoogdieren
als de olifanten & chimpansees werken veel flexibeler samen dan bijen,
maar alleen met kleine aantallen van vrienden & familieleden?!

Hùn samenwerking
is gebaseerd op persoonlijke
banden.

Als ik
´n chimp ben & jij óók
& ik wil wel met jou samenwerken,
móet ik jou persoonlijk kennen
:
wat bèn jij
voor ´n chimp?
Ben je
´n áárdige
chimp?
Òf ´n geméne?

Hoe kan ìk met jou
samenwerken als ik
jou niet kèn?
Voor zover
we weten kunnen
alleen sapiens uitermate flexibel samenwerken
mèt talloze aantallen
´VRÉÉMDEN´?!

Dìt concrete
vermogen - & níet
zoíets àls ´n eeuwige ziel
of ´n úniek bewustzijn -
verklaart ònze héér-
schàppij òp
áárde.

engel
liefdesverdriet
sneaky
24 jul 2021 - bewerkt op 29 jul 2021 -
Meld ongepast verhaal.
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende