39372gk184Ik was inderdaad stil omdat ik enerzijds

Q
HET WONDER
VAN EEN OPBLOEIENDE VRIENDSCHAP VOOR ME ZAG, EN ANDERZIJDS
OVER DIEZELFDE VRIENDSCHAP DODELIJK VERONTRUST WAS OMDAT HIER
IN FEITE TWEE JONGENS NAAST ELKAAR ZATEN VAN WIE VERWACHT KÒN WORDEN
DAT ZIJ ELKAAR IN DE TOEKOMST
NAAR HET LEVEN ZOUDEN
GAAN STAAN?

YONATHAN KON
DAN WEL ONTKENNEN
DÀT HÍJ DÉ KROONPRINS WÀS, MAAR HIJ WAS HET WEL
IN DE OGEN VAN HÈT VÒLK! Alleen in Yehoedah werd het huis van Sja'oel
algemeen aanvaard àls HÈT koninkrijk van Israël? Dawied de Yehoedeeër/JUDEEËR,
die volgens eigen zeggen door Sjmoe'el was gezalfd, wist dat Yonathan goedschiks
of kwaadschiks voor hèm móest wíjken ÈN ÌK
vróeg me dan ook àf hóe Òprècht
zíjn Vriendschappelijke Houding
wel of niet wàs?!

Wàs DÉZE Jòngen de Slimmigheden
van een bekwame koning nú àl màchtig
òf wàs híj gewóón vriendschàppelijk van aard?
"ALS JE NAAR MIJN VADER GAAT STRAKS," hoorde ik Yonathan zeggen,
"BEDÈNK DÀN BÍJ ÀLLES WÀT JE ZÈGT
DÀT HÍJ ZÍEK ÌS!"

"DE KÓNING VAN ISRAËL HÈB ÌK ÀLTÍJD GEËERD,"
zei Dawiedewiedewied, "ÈN ÌK ZÀL HÈM ÀLTÍJD BLÍJVEN ÉREN,
WÀT HÍJ OOK DÓET OF ZÈGT, WÀNT HÍJ ÌS
DÉ GEZÀLFDE DES HEREN!"

Het klonk zó ongelooflijk schijnheilig
dat ik op m'n tong moest bijten òm níet ìn làchen uit te barsten, maar nadat ik zijn gezicht had bestudeerd had ik mijn tòng niet meer nodig, want hij straalde niets anders uit
dan welgemeende hartelijkheid! Kùnnen sluwheid &
oprechtheid SÁMENGAAN?

Toen we klaar waren met eten móest HÈT GEBÉUREN.
'ZÀL ÌK uw vader voorbereiden of doe jíj dat?' vroeg ik aan Yonathan.
"DOET Ú HET MAAR," zei hij.
"IK LIG NIET ZO GOED MEER
BIJ MIJN VADER!"

Dus ik stapte het donkere hòl
van de koning opnieuw binnen.

Zijn eten stond nog onaangeroerd vóór hem,
zijn vrouw was verdwenen.

"MAJESTEIT," zei ik.
"HÓE GÁÁT HET?" 'Bèst,' zei de koning.
'Ik GÁ d'r 'n éind aan maken. Míjn léven is naar de Filistijnen!'
Hij keek me aan, besefte blijkbaar plotseling
wíe hij vóór zich had en zei:
"NEEM ME NIET KWALIJK
HEER SERAYAH, IK DRUKTE ME
IETWAT ONHANDIG
UIT!"

liefdesverdriet
16 nov 2020 - bewerkt op 21 nov 2020 - 19x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende