39112GK62 ToenIkOpStraatStond, BesefteIkDatErMetDe

Q&@


NIEUWE KONING
TEVENS EEN NIEUWE
GENERATIE AAN DE MÀCHT
GEKOMEN WAS DIE MÍJ BESCHOUWDE ALS 'N OUDE MAN
DIE GEWÈRKT HÀD VOOR DE VÓRIGE KONING!
IK HÀD ÀFGEDAAN?

Maar toen ik die laatste drie akelige woorden geformuleerd hàd, wìst ÌK onmiddellijk
dàt ik me dáár níet bij néérlegde! De motieven van 'n mensch zijn moeilijk te achterhalen?

Wàs ik wèrkelijk bezòrgd òm míjn LÀND òf wèrd ik gedréven door iets heel anders?!
Ik WÉÉT het nòg stééds níet zéker, maar ik denk nú dat 't mijn hònger naar kènnis was!

Ik vermoedde dat Israël íets belàngríjkers KÈNDE dàn HÈT GEHÉIM van het íjzer?!!

'n Ònbekènde, mysterieuze 'godheid', die zich erg scheen te interesseren voor de Tóekomst
vàn zíjn VÒLK!?

Sinds die gebeurtenissen rondom de ÀRK, vooràl sinds 't Wònder vàn de geboorte
van Ìttàï, wàs DÉZE godheid zèlden úit mijn gedàchten gewéést?!

Ik wist dat geen koning ter wéreld MÍJ kòn tégenhouden: het Ònderzoek dat ik ìn mijn jeugd al begonnen was, móest worden voltooid!!

ÈN nauwkéurig beboekstaafd wòrden? Ik wist niet waaròm! Maar we móesten òp réis!!! Gelukkig had Abiaddana géén úitleg nódig, ze híeld van mij ÈN wàs de G d van de Ark dankbaar voor òns kind!!!!

Ze had bovendien meer dan genoeg v/h oorlogszuchtige gebràl van haar familie & verlàngde heftig
naar 'n léven dat FILISTEA háár níet kòn bíeden.

Ik verkocht ons riante huis & onze slaven, sloeg 'n flink aantal AeGYPTische papyrusrollen ìn, bepàkte onze ézels ÈN wèg wáren we!


Ik herinner me dat ik me opgelucht voelde omdat ik me losgemaakt had úit de knellende banden van 'n gerégeld & zéker bestaan.

Ik was 54 jaar oud, maar 't léék òf ìk áán 'n nieuwe JÉUGD begònnen wàs?!

We reisden over BETH SJEMESJ naar Kirjat-Yeariem omdat we eerst de ark wilden zíen voordat we vèrder Israël ìn-tròkken!

Abinadab was dood & dàt betreurden we zéér, want DÉZE MÀN hàd òns àltijd zeer hartelijk ontvangen.
"JUIST DE VREEMDELING VERDIENT ÒNZE ÁÁNDÀCHT ÈN BESCHÈRMING," zei hij altijd. "DAT HEEFT MOSJEH, ONZE PROFÉÉT
ÒNS GELÉÉRD!"

🙏🏼
😇
23 sep 2020 - bewerkt op 24 sep 2020 - 23x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende