39072GK58 HetGerùchtGing Dat We Aangevallen Werden

Q&@

EN LATER HEB IK GEHOORD DAT DAAR EEN KERN VAN WAARHEID IN ZAT!?

Er schijnen inderdaad mannen opgedoken te zijn vanachter het gordijn van RÉGEN, gewapend mèt hooivorken, & vrouwen met keukenmessen, die begonnen rond te prikken in het mensenvlees dat zich aan de randen van het léger BEVÒND. En tèlkens wanneer de soldaten probeerden om terug te slaan, losten ze òp àlsòf ze er NÓÓIT gewéést waren om vervolgens ergens ànders wéér op te duiken..........

HÓEVÉÉL het er waren WÉÉT níemand, maar zóvéél ìs wèl zéker: het gerùcht was gevaarlijker dan 't áántal aanvallers! Het kronkelde sissend als een slàng dóór héél het léger & beróófde zó íederéén van z'n verstànd?! Het deed allang níet meer ter záke dat we te maken hadden met wellicht een handjevol bóeren & boerìnnen, want wíj waren op VRÉÉMD terrein & wat je bij andere díeren ziet, geldt ook voor menschen: ze zíjn aanzíenlijk dàpperder bìnnen hùn éigen territorium dàn daarbúiten!

Er brak 'n blinde PANÍEK uit. De bóógschutters begonnen nú zómaar in het wìlde wèg in de lùcht te schíeten & de néér-dalende píjlen tròffen hoogstwaarschijnlijk níets dàn de éigen geléderen?!!

't Vóetvolk vlùchtte nú àlle kanten op, de bataljons víelen úit elkáár. De strijdwagens probéérden òm te draaien, maar zaten vàst ìn de mòdder, hun bemànning spròng erúit & vlùchtte te vóet, de paarden schreeuwend van àngst achterlatend!!!

In 't begìn leek díe vlùcht nog geen ènkele rìchting òp te gaan, laat staan te kùnnen kíezen, de hele mènsenmàssa drááide àls 'n drááikolk òm z'n éigen às, maar TENSLÒTTE bewoog zich de stroom voornámelijk in wèstelijke rìchting, mèt de WÌND méé, wèg van híer, terùg naar húis!


En tóen, tóen we de dònderwolk àchter ons gelaten HÀDDEN & 't dróge LÀND beréikten, tóen werden we pas ècht áángevallen, ditkeer door GÓED bewápende & getráinde mànnen.

Aan verdediging werd niet gedàcht, iedereen rènde voor z'n leven, met de víjand in de kwètsbare RÙG!
TÒT áán GÀT & EKRON werden we achtervolgd door de niets ontziende troepen van Israël, maar dáár stòpten ze.

Ze déden geen poging onze stéden ìn te nemen, maar bléven búiten ònze póórten omdat ze níet van zìns waren
FILISTEA ìn te nemen.

We verlóren díe dágen ògaap!nze absgaap!olute màcht óver ÌSRAËL!

gaap!
15 sep 2020 - bewerkt op 17 sep 2020 - 52x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende