36426Terugnaar&vooruitmet Willem van Oranje Nassau

Q&@
Zou iemand daarom misschien ook geneigd zijn om die gewone voorstelling dan maar wat te blijven retoucheren? Toch is dáár géén reden voor! Indien er in dit geval íets correctie behóeft, dàn is dit veeleer 't gangbare denkbeeld omtrent de verhouding van Protestantisme & Roomsch Katholicisme ìn díe járen... Van 'n tégenóver elkaar staan DEZER béide stromingen zoals dat 25 jaar later al wel bestond, nádàt 't concilie van Trente plaatsgevonden had, & zoals we 't ook nu soms nog steeds wel kennen, was destijds nog géén sprake. Met name in Duitsland was de schéidslijn ertùssen tóen nog zeer wéinig stràk ÈN wànhoopte men er toen volstrekt nog niet aan 't voor de dag gekomen geschil te kùnnen òplossen! En dàt nog wel zelfs zeer bijzonder in dàt jaar 1544, waarin Prins Willems ouders zich bij de gedachte hun eerste zoon naar de Néderlanden te sturen neergelegd hebben? Men heeft 1552 wel 't jaar v/d radicale breuk
genoemd tussen 't Katholicisme & 't Protestantisme! Maar dan was 1544 júist òmgekeerd HÈT JÁÁR, waarin de verwachting, dat men 't
Te Dézen nog wèl zou kùnnen kláren, dìchter bij haar vervulling geweest, dàn óóit daarvóór òf dáárná? 1544! Dàt wàs immers het jaar v/d bekende Rijksdag@Spiers, waarop Karel V de Euangelische vorsten & staten zó vèr tegemoetkwam als hij nog nooit gedaan had en omgekeerd 't tafellaken tussen de Paus ÈN zich wel tot de laatste draad scheen te hebben doorgesneden? Was 't onder díe omstandig-
heden voor de Dillenburgse ouders niet vòlkómen veràntwoord om aan de wèns v/h Brussels Hòf inzake de jonge Prins van Oranje te voldoen!? Nòg méér omdat immers de landvoogdes Maria van Hongarije daarbij 'n wákend óóg over hun zoon zou blijven houden? Èn 't was algemeen bekend, dàt des Keizers plaatsvervangster de Réformatie volstrekt níet òngenégen wàs! 't Eerste deel van 's Prinsen òp-voeding i/d Nederlanden heeft zich in 't hem toebehorend Paléis@Breda voltrokken. Terwijl ze v/h eind van 1549 àf te Brussel & dus veel meer i/d omgeving v/d Keizer is vóórtgezet! Leeftijdsdiscriminatie zullen aan die verandering wel niet vreemd zijn geweest?! Willem was toen 16 jaar geworden en men BEGÒN al over 'n huwelijk voor hem te denken! Maar economische overwegingen hebben zeker niet veel minder gegolden toen zij plaatshad. Volgens René de Chalon's testament zou zijn erfgenaam, voor het geval de weduwe van de erflater kwam te hèrtrouwen, aan deze 100.000 gulden moeten uitbetalen! Welnu, in dàt jaar 1549 deed dit geval zich voor. En zó werd hebben van 'n éigen hofhuishouding te Breda voor Willem veel te dúúr?! Belangrijker dan dit alles is ten aanzien van 's Prinsen opvoeding van-zelf de geest geweest, waarin die hééft plaatsgehad!? We laten de lichaams-training, waardoor hij "FRISCH UND GESUND" opgroeide & in 1548 "SEER GEWACHSEN" heet ÈN "IN LUDIS HASTILIBUS", in het toernooi, geen slecht figuur leerde maken, daar. Meer aandacht verdient althans zijn geestelijke vorming! "UF DIE HIELANDISCHE WEIS" zou díe plaatshebben. Welnu, zó ìs 't ook inderdaad gebeurd. Blootgesteld aan 'n krachtig "ONTDUITSCHINGS "-proces wèrd híj voor zijn léven - in de zìn, die dat woord i/d 16e eeuw nog had - een Bourgòndisch-Nederlander. Terugkijkend maakte de ouwe Mor in '55 & '61 'iets dergelijks' door qua scholing & 'operatie mobilisatie' via George Verwer & Konrad Sonderegger: andere Europese streken & landen, tradities, gewoonten, nieuwsgierigheid, hardheid & de liefde? Toen heette dat nog mulo, AKI, 'euangelisatie', pater/frater Bonfilius, George Bruens, Ries Moonen, Glanerbrug en Enschede, Twenthe, Frankrijk, Schweiz & de Italiaanse Podelta met haar Milaan, Voghera, Parma, Cecilia, Dante, etcetera! Op eigen benen & genen leren staan, begin jaren '60 van de vorige provoeeuw, verkenningen over de grenzen heen & i/d volgende jaren steeds maar weer verder tot het eind 'van de wereld' vol cowboys & indianen, Karl May, Winnetou, Old Shatterhand, Inschu Tsjuna ÈN Nho Tsjie? Sliedrecht, Amsterdam, Zee-land, Zierikzee, Sittard en Alkmaar, veel lezen, lopen, vissen, fietsen, Italiaans, Frans, Duits, Engels, Captain Hornblower, Vidocq, Snuf de hond, Flierefluiter, Bartje, Wolkers, Reve, De Zwarte Hand, Ratje, het huisje in de sneeuw & de boze koster, Watson & Sherlock Holmes, literatuur & strips. Bibliotheken. Musea. Radio. Muziek ..... Groeiende belangstelling voor 'de rest van de wereld' ...
08 nov 2019 - bewerkt op 11 nov 2019 - 51x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende