35671hk209 nòg méér dàn i/d versie van Mark staat


i/d (méér oorspronkelijke?) paulinische opvatting - 'DEZE BEKER ÌS 'T NÍEUWE VERBÒND IN MIJN BLOED!' - de gedachte v/h nieuwe verbond o/d voorgrond: 't verbond dat zijn voorafschaduwing vindt i/d (door bloedsprenkeling ÈN in 'n maaltijd voltrokken) Verbonds-sluiting op de berg Sinaï, die door Yirmeyahoe werd voorzegd voor de 'heilstijd' & die i/d tijd van Yèsj óók i/d Qumran-gemeente, waar men dagelijks 'n gemeenschapsmaaltijd kende met zegening van brood & wijn, 'n belangrijke ròl speelde? 't Vergóten BLÓED, 't lichaam van Yèsj dàt wèggegéven wèrd àls téken dus vàn 't nieuwe verbond tussen G d & z'n VÒLK! De ooit i/d reformatietijd omstreden vraag naar de betekenis v/h 'ìs' is zeker 'n misvatting, omdat nòch de gemeente, nòch Yesj zèlf ònze substantieopvatting kende. Men vroeg zich destijds níet àf wàt íets ìs, maar waarvóór 't Díent - niet waaruit 't bestaat, maar wat z'n fùnctie is! Paradoxaal genoeg ontbrak i/d oorspronkelijke Aramese zegswijze naar alle waarschijnlijkheid het woord waar nu zo al met al eeuwenlang over gestreden is? Men zei i/d oertaal eenvoudig: "DÌT - MIJN LICHAAM!" De bestaande gemeenschap werd door deze handeling en het woord bij de maaltijd dus bevestigd, terwijl er tegelijkertijd 'n nieuwe gemeenschap werd belóófd: KOINONIA, COMMUNIO mèt Yehosjoeah ÈN met èlkáár! 't Afscheid v/d meester wordt i/d kring van leerlingen aangekondigd & tòch BLÍJFT de gemeenschap ònder elkaar ÈN met hèm bestáán: totdat ì/h hemelrijk van G d op aarde die tafelgemeenschap hèrníeuwd ZÀL wòrden? Ze ZÙLLEN mèt elkander verenigd blijven, óók i/d tijd van zijn afwezigheid! Niet voor niets heeft men later de idee v/d kerk met Yesjoe's avondmaal in verbinding gebracht?! Ieder weet nu onderhand wel v/d arrestatie, 't 'proces' & de veroordeling? 't Lijdensverhaal hoeven we hier niet te blijven herhalen!? Het is beter om 't ná te lezen in één v/d euangelies, bij voorkeur i/h EU van MARK. Wat de volgorde betreft stemt 't Yochananeuangelie, dat 'n ouder lijdensverhaal gebruikt moet hebben, met de drie synoptische EUs overeen: verraad van Yehoedah, laatste maaltijd met de aanduiding v/d 'verrader', arrestatie & verhoor, berecht door de Romeinse procureur PonPil & kruisiging! Bij deze verhalen, die bij YOCH in dezelfde volgorde verschijnen, komen nog de voetwassing v/d leerlingen, de scène in Gethsemanee & de verloochening door Sjim'on Petros & de voorzègging daarvan. Wereldberoemde 'beruchte' verhalen i/d meest diverse toonaarden, tijden, plaatsen, tradities van oer-oud tot & met hypermodern tussen zwangerschapsaankondiging & executie, herrijzenis/opstanding & 'Hemelvaart' met ET-aliens aka de engelen, trompetten, toeters & bellen, Panthera & verschijningen gedurende bijna 2000 jaar? Van euangelies tot en met 't hedendaagse Google/YouTube...

18 aug 2019 - bewerkt op 21 aug 2019 - 87x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende