35666hk208 pesachpaasmaaltijd of niet: specifieke

Q
WOORDEN VAN YESHOSJOEAH
ZIJN NÍET, ZOALS EEN ENKELE EXEGEET VERONDERSTELT,
ALS HEILIGE INSTELLINGSWOORDEN
ÚIT DE HEMEL KOMEN VÀLLEN!
Ze pasten gemakkelijk
in de ritueel geregelde - ÈN ten dele ook vandaag de myDidag nòg stééds
gebruikelijke - vòlgorde van 'n feestelijke joodse maaltijd! De zégen over 't brood wordt uitgesproken
in aansluiting op 't tafelgebed vóór de hóófdmaaltijd, waarbij de huisvader de lofprijzing uitspreekt over
't platte, ronde brood, HÈT BRÉÉKT ÈN de stukken vàn dàt Éne Bróód verdeelt over de tafelgenoten; de zegen
over de Wíjn wordt uitgesproken in aansluiting op 't dankgebed ná de maaltijd, waarbij de huisvader de beker
met wijn laat rondgaan & íeder daaruit
laat drinken?!
'n Gebáár
vàn Geméénschap dat alle menschen uit onze
Oudheid óók zònder begeleidende woorden zouden verstaan!? Yesjoeah hóefde aldus zo géén níeuw ritueel te
bedenken, maar kòn zíjn aankondiging ÈN níeuwe dúiding verbìnden áán een oeroud ritueel!
Híj gàf het Brood en - tenminste volgens de versie van Marcos - óók de Wíjn
een éigen betékenis méé?
Óóg ìn óóg mèt de dreigende Dóód
dúidde híj Bróód en Wíjn àls profetische
tekens vàn zijn dood en dáárméé vàn àlles wàt híj wàs,
àl wàt híj hàd gedáán & gewìld: van het òffer,
dé óvergáve vàn zíjn Léven!
Zóàls het Brood,
zó wòrdt óók zíjn Lichaam gebróken, en zóàls de rode Wíjn,
zó wordt óók zíjn BLÓED vergóten: dìt ìs míjn lìchaam, míjn LÉVENS-BLÓED! In béide gevallen
gaat 't òm de HÉLE persoon en zíjn óvergave. Zoals de huisvader degenen die eten en drinken
door brood en wijn déél gééft aan zijn tafelzegen, zó geeft Yesjoe de zíjnen déél aan zijn áán
de dóód overgeleverde lichaam ('lichaam' of 'vlees' duidt in 't Hebreeuws of Aramees ÀLTÍJD
de HÉLE MÈNSCH áán) èn zijn voor 'Vélen' (pars pro toto: 'allen'knipoog
vergoten blóed!
Zó worden de leerlingen òpgenomen ìn het lòt van Yesj!

In 't téken
van de maaltijd
wordt 'n nieuwe, blijvende
Geméénschap van Yesj mèt de
zíjnen opgericht, een
nieuw Verbònd
gesticht.

18 aug 2019 - bewerkt op 21 aug 2019 - 69x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende