35655HKV3.Conflict Stríjd Einde: over vrijwel alle

Q
BELANGRIJKE VRAGEN -
huwelijk, familie, natie, de relatie tot gezag, de omgang met andere mensen en groepen -
dènkt Yesj ànders dàn 'gewoon' is?! 't Conflict om het systeem, om de wet en om de orde, om de cultus
& de gebruiken, om de ideologie & de lévenspraktijk, om de heersende normen, de grenzen die gerespec-
teerd moeten worden & de mensen die gemeden moeten worden, de strijd òm de officiële G d v/d Wèt, de
Tèmpel & v/d natie - ìn àl díe kwesties koerst Yesjoea's aanspraak áán òp hèt éinde!? Het móet dúidelijker
gáán wòrden wíe er gelíjk heeft? Dìt wòrdt 'n conflict op léven & dóód! En de in z'n generositeit, tolerantie,
vrijheid zó 'Úitdágende Jònge Strijder' wòrdt tòt 'n "Zwíjgende Dùlder". Rèst ons nog 'n Láátste Maaltijd....
YÈSJ, die in woord en daad zíjn léven méér dàn verwèrkelijkt hééft, móet dááròm zó nú wèl rékenen mèt &
òp 'n Gewèlddadig Éinde!? Híj hàd géén dóódsverlàngen, máár LEEFDE MET DE DOOD VOOR ÓGEN! Èn híj
hééft de dóód ìn vríjheid - ìn díe Gróte Vríjheid waarìn men trouw is aan zichzelf & z'n opdracht, waarìn er
verantwoordelijkheid & gehóórzaamheid mèt èlkáár VERÉNIGD zíjn - òp zich GENÓMEN, omdàt híj dáárìn
dé wìl vàn G d zàg?! 't Wàs níet slèchts 'n ondergáán v/d dóód, maar óók 'n wèggeven & óvergeven vàn
Zíjn léven. Dàt moeten we ons voor ogen stellen bij díe scène a/d vóóravond vàn zíjn veróórdeling, waar
de christelijke eredienst àl twéé millennia op teruggevoerd wordt: dé láátste ávondmaaltijd zoals die is
beschreven!? I/d kritische exegese wordt over 't algemeen aangenomen dat ¥ èn op z'n mìnst enkelen
van z'n leerlingen wáren gedóópt, maar dat hij zèlf, & volgens de synoptische euangelies óók z'n
léérlingen, vóór (déze) Pesach níet HÈBBEN gedoopt? Óók 't dóópbevèl v/d "Òpgestane Héér" ìs
historisch gezíen ònzéker! Toch wòrdt algemeen aangenomen dat er geen dooplóze
begintijd is gewéést v/d 'kerk' & dàt men reeds i/d oergemeente
kòrt ná Pasen begòn te dópen!
Een tegenstríjdige
bevìnding?

17 aug 2019 - bewerkt op 20 aug 2019 - 77x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende