35654hk206'tWàs'nFéit: déze éigenaardige nieuwe...

Q

VERKONDIGING

ÈN 'T AANSPREKEN vàn 'G d' àls "VÁDER"
wierpen óók 'n Ànder Lìcht òp hèm díe G d
zó anders náder verkòndigt ÈN áánspréékt!
Èn zóàls je dáár ook tóen al niet óver déze *¥€$#*
spreken kòn zònder óók óver déze G d & Váder te spreken,
zó zóu 't óók láter móeilijk zijn om over deze G d & Váder te spreken
zònder óver Yesh te spreken?!! Níet òp bepáálde NÁMEN of títels richtte zich
de gelóófsbeslissing, maar op déze Yehosjoea als 't "òm déze éne wáre 'g d' ging"!
Hóe men mèt '"¥"' òmging, beslìste óver hóe men tégenóver G d
stond, hóe men G d zàg, wèlke G d men hàd?! Ìn de naam &
in de kracht van de éne G d van Israël
'hééft HY immers gesproken' èn
gehàndeld!? Èn vóór hèm
hééft híj zichzelf
tenslotte láten
òmbrengen.

17 aug 2019 - bewerkt op 20 aug 2019 - 75x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende