35652hk204 Blijkbaar is Yesj niet alleen maar een

Q
ZAAKWAARNEMER VAN G D IN EEN UITERLIJK-JURIDISCHE ZIN:
niet alléén een gevolmachtigde pleitbezorger van G d met 'n opdracht? Hij is ook zaakwaarnemer in 'n diepe
innerlijk-existentiële zin: als 'n 'persoonlijke boodschapper, vertrouwensman, vriend van G d'! Ìn hèm/háár ìs
dé mènsch gewòrden zònder dwàng, maar onontkoombaar & ònmìddellijk geconfronteerd met die allerlaatste
Wèrkelijkheid, die hem uitdaagt tòt 'n beslìssing vóór 't láátste waarnaartoe en waarheen? Déze laatste wèr-
kelijkheid líjkt héél zijn léven èn hàndelen bewógen te hebben: tégenóver 't religieus-politieke systeem & z'n
voortkabbelende, dóórkwebbelende bóvenlaag, tegenover wet, cùltùs & hiërarchie, tegenover institutie & tra-
dítie, knellende familiebanden èn jeukende partijbindingen! Maar óók tegenover de ÒFFERS vàn dìt systeem,
de líjdende, òpzíjgeschóven, vertràpte, SCHÙLDIG geworden & mislùkte mensen van àllerlei slàg, voor wíe hij
ìn zíjn erbàrmen Partíj kíest?! Dóór deze laatste werkelijkheid líjkt zíjn LÉVEN te wòrden dóórlìcht: als hij 'G d
verkòndigt' àls 'dé Váder', als hij de religieuze angsten en vooroordelen van zijn tijd niet deelt, als híj zich só-
lidair verklaart mèt hèt religiéus ònwétende Vòlk!? Maar ook als hij zieken niet behandelt als zondaars en dus
weigert òm G d de Váder te zien als víjand vàn het léven, als híj de bezétenen bevrijdt van dwangneurosen &
de duivelskring van psychische stoornissen, demonengeloof & maatschappelijke verbànning dóórbréékt & úit
déze Wèrkelijkheid lijkt híj dan ook geheel en àl te léven: als híj de heerschappij van deze G d verkondigt èn
de mènselijke machtsverhoudingen níet eenvoudigweg óvernéémt, als híj vrouwen in het huwelijk níet langer
meer úitgeléverd wìl zíen áán mànnen, als híj kìnderen TÉGEN de vòlwàssenen in beschèrming néémt! Maar
ook als hij zich inzet voor religieus àndersgelovigen, voor mensen die politíek gezíen aan de verkeerde kànt
staan, vóór moréle mislùkkelingen, voor seksueel onderdrùkten, voor mensen die naar de Rànd v/d MÁÁT-
SCHAPPIJ geschopt èn gedròngen zijn èn áán hèn àllen vergéving schènkt?! Als híj zich zó nu vóór àl deze
groepen ópenstèlt & niet eenvoudigweg laat gelden wàt de zgn. vertegenwoordigers v/d officiële religie en
hùn experts voor ònféilbaar wáár òf kètters, schìtterend góed òf VÒLKÓMEN fóut verkláren.

17 aug 2019 - bewerkt op 20 aug 2019 - 80x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende