35651hk203 Zíjn Váder/Moeder & onze Váder/Moeder?!

Q
HIER DOEN WE DUS
NÒG ZÓ'N ANDERE VERRASSENDE ONTDEKKING 'à la alien & common'!?
Er zíjn talrijke plaatsen waar Yesj 'mijn Váder (in de hemel)' èn dàn óók 'JÓUW Váder' & 'JÙLLIE Váder'
zegt. Maar in alle euangelies is er geen enkele passage waarin Yesj zichzelf bij de leerlingen voegt door
'onze Vader' te zeggen. Ìs déze principiële onderscheiding van 'mijn' ÈN 'jullie' Váder de christo-
logische stijl v/d gemeente? Je zou net zo goed van mening kunnen kunnen zijn dat deze heel bepaalde
manier van spreken in het NOT terechtgekomen is òm duidelijk te maken dat dìt alreeds voor Yesj zèlf
kenmerkend was: als uitdrukking namelijk van zíjn zènding! 'n Óverinterpretatie v/d aanspreekvorm
ABBA
voor G d moet op grond v/h alledaagse karakter v/h woord vermeden worden? YESJ zèlf heeft
zich nooit 'de Zóón' genoemd! Híj heeft 'n directe identificatie met G d, 'n vergoddelijking, uitdrukkelijk
ÀFGEWÉZEN: 'Waaròm nóem je míj góed? Níemand ìs góed, behalve G d!' Maar ànderzijds zei hij ook
nooit, zoals de OT-profeten: 'ZÓ SPREEKT DE HÉÉR!' òf 'Spreuk van YaHWeH!'? Hij formuleert zíjn úit-
spraken éérder - waarvoor in de joodse literatuur geen parallel te vinden is & wat dan ook terecht werd
herleid tot de histórische Yesj - vanuit 'n nadrukkelijk 'ÌK' òf zèlfs 'maar Ìk zeg jullie'?! Valt er op grond
van de bronnen nog wel op te boksen TÉGEN het inzicht dàt déze verkondiger van de VADERGOD vanuit
'n ongebruikelijke verbondenheid mèt hem hééft gelééfd èn gewèrkt? Dàt zijn boodschap van het rijk en
van de wil van G d gedrágen werd dóór 'n bijzondere godservaring? Dàt zijn ongehoorde aanspraak, zíjn
soevereine zékerheid en vanzelfsprekende directheid zònder die nogal ongewone onmiddellijkheid tot
G d
, zijn Váder èn ònze Váder, òndènkbaar ìs. Als Paul Verhoeven er ooit nog eens toe komt om 'díe'
film te maken, dan liefst via zo'n TIBERIUS Julius Abdes PANTHERA, de omzwervingen tùssen 4 BC & de
daaropvolgende 34 jaar tussen Levanon, Kana'an, AeGYPTe, Syrië, Urdun, Iran, Afghanistan, Kashmir &
daarin ook herhaalde malen 'de gevolgen daarvan' & eventueel zelfs suggesties naar wat ermee gebeurd
is in de daaropvolgende twee millennia 'tot nú aan tóe'!? Van buitenechtelijke 'alien' tot 'n Elckerlyc èn
Pilgrims Journey?! 'n Rijke 'tijdloze' bron in verbeelding, verwoording, daadkracht & 'universaliteit' die
via 'timetravel' laat zien 'watskebeurt' van vóór 't jaar AD 0 t/m ná 2020: schetsmatig/realistisch & dus
óók nog steeds intrigerend/fantastisch, min of meer 'verantwoord' èn 'artistiek' -
"nieuwe wijn in nieuwe zak" - maar dan wèl met 'n gedegen
wetenschappelijke suggestie van menselijkheid,
trieste afschuwelijke domheid
& bemoedigende
èchtheid.

16 aug 2019 - bewerkt op 20 aug 2019 - 81x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende