35650hk202 Al met al een voorbeeldige uitwerking

Q

VAN DAT WAT YESJ
AL EERDER OVER HET BIDDEN
MET EEN OMHAAL VAN WOORDEN
GEZEGD HEEFT: probeer niet om door een overdaad aan vrome taal verhóring te vinden -
alsof 'G d niet allang WÉÉT' wàt we nódig hebben! Het is niet bedoeld als 'n oproep om 't 'bidden' òp
te geven en zich te beperken tot slechts dank & lofprijzing, zoals de stoïcijnen bepleitten, die 't vragend
bidden achterwege lieten vanwege 'de almacht & alwetendheid van G d'?! 't Ìs eerder 'n oproep om in 't
bewustzijn van 'G ds nabijheid' met ònwrìkbaar vertrouwen en onvermoeibaar te blíjven aandringen, zo-
als de onbeschaamde vriend midden i/d nacht, zoals de onverschrokken weduwe
tegenover de rechter...

Nergens duikt de vraag op
van het 'ònverhóórde gebed'; de verhóring ìs verzékerd?! De ervaring van de
'niet-verhoorde gebeden' moet niet tot zwijgen, maar tot níeuw bidden leiden!? Stééds echter onder die
vooronderstelling dat zíjn en níet ònze wil geschiede: dáárìn lìgt hèt geheim v/d 'gebedsverhoring'. YESJ
raadt ons niet aan om in 't openbaar te bidden, híj beveelt zelfs de afzondering aan v/d profane binnen-
of voorraadkamer! YESJ zèlf heeft zó gebeden? Hoewel de passages i/d synoptische euangelies veelal de
redactionele toevoegingen zijn van Luke aan 't Markeuangelie, bericht ook 't 'MarkEU' al over 'n urenlang
bidden van Yesj in de eenzaamheid, buiten de liturgische gebedstijden?
YESJ heeft óók gedànkt!

De authenticiteit
v/h Yochannaneïsch klinkend vervolg over de Zóón & de Váder die elkaar (goed) kennen,
mag dan omstreden zijn, dat geldt niet voor 't onmiddellijk daaraan voorafgaand dankgebed waarin de Váder
geprézen wordt òndanks àlle tegenslagen, omdàt híj 'dìt' voor wijzen & verstandigen verborgen gehouden
heeft, maar 't wèl aan ònmòndige, òngeschoolde, geringe & eenvoudige mensen simpelweg geopenbaard
heeft?! Zíjn Váder/Moeder is gelijk aan ònze Váder/Moeder ÈN wij allen zijn 'de kinderen
van de hemel' op deze aarde!? In moderner versies hier & nu doet 't zelfs meer denken
aan 'de aliens die de aarde bezochten': èn blijven
'bezoeken' via zon, maan, sterren,
gevoelens, gedachten, daden &
àl onze ontdekkingen
hier &
NÚ?

vrolijk
16 aug 2019 - bewerkt op 20 aug 2019 - 106x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende