menu myDiary

36986 Voor Mordechai Asih Etceterara Draait Alles

DUS EIGENLIJK IN FEITE DOODGEWOON OM MYSTIEK:
een combinatie van gevoel, verstand, intuïtie, geschiedenis, ervaring & liefde ...
AL VÈR VÓÓR HET JAAR 1000 HAD ZICH REEDS EEN JOODSE MYSTIEK ONTWIKKELD
WAARBIJ MEN DOOR EEN PROCES VAN MEDITATIE ERNAAR STREEFDE OM “G DS TROON” OF ‘UFO’
TE AANSCHOUWEN IN EEN EXTATISCH VISIOEN? Dit werd ook wel bekend als de mystiek van de merkava-
aanschouwers! In de 12e eeuw AD/na Christus ontwikkelde zich ‘n joodse mystiek die niet meer zozeer was
gericht op “de onkenbare G D zèlf”, maar op het kennen en begrijpen van de krachten waarmee ‘hij/zij/het’
deze wereld ‘bestuurt’?! Daartoe ontwierp men als ‘t ware ‘n heel Stelsel van symbolen dat in het boek
TSOHAR
“STRALENKRANS” in honderden variaties uitgebeeld werd. Deze mystiek werd bekend als
de zgn. “KABBALA”/‘overlevering’. Zij ontstond in Duitsland & ontwikkelde zich verder in Zuid-Frankrijk & ‘t
noorden van Spanje. Van daaruit verspreidde zij zich over heel Europa waarna ze met name in de 16e eeuw
zich verder ontwikkelde in Galilea (i/d 18e eeuw zou de kabbala in de vorm v/h chassidisme ook de brede
massa in Polen & Litouwen sterk beïnvloeden)! In de 16e eeuw ontstond er in TSFAT (Safed), ‘n dorpje i/d
heuvels van Galilea ten noord-westen van hetHarpmeer/Yam Kinnereth of Zee van Tiberias, een nieuwe
mystieke opvatting over ‘t Jodendom. Tsfat was voorheen meestal weinig meer dan ‘n dorpje bij de graven
v/d grote joodse geleerden Hillel & Sjammai? Nú werd het echter ‘n centrum van Joodse mystiek! In Tsfat
zou de kabbala ‘n belangrijke plaats verwerven in ‘t joodse denken. Zoekend naar de zin v/h Jodendom
kwamen er geleerden van overal om er de heilige boeken te bestuderen in Tsfat, want in die boeken lag
voor hen, zó gezien, dé sleutel immers tot hun mystieke visie!? De TALMOED werd al zo’n 1000 jaar door
Joden over de gehele wereld bestudeerd, maar de TSOHAR, DÀT wàs wàt de Joodse mystici zòchten. De
grootste mystieke denker in Tsfat was rabbi Yitschak LOERIA (1534-1572)? Híj zàg in alles “GEESTEN” &
hóórde ze fluisteren in het ruisen van water, planten, struiken, dieren, bomen, gras & i/h zingen van alle
vogels & zelfs in ‘t flakkeren van vlammen! In die kabbala vond LURIA ook ‘n mystieke verklaring voor de
positie van de Joden: hij leerde dat niet alleen ‘t Jodendom, maar de héle wéreld, je zèlfs “G D”, ahw. in
ballingschap bevond doordat er zelfs nog vóór ‘de schepping’ iets was misgegaan!? Vlg. LOERIA was een
deel v/d goddelijke Geest i/d vorm van ‘hemelse vonken’ verloren gegaan? Díe géést zou pas weer héél
kunnen gaan worden àls de weggespatte vònken ‘teruggevonden’ waren!