menu myDiary

35683HK213 Dé Ònterechte Terechtstèlling Àls "Nàg"

Q

VOORAFGAAND
AAN DE TERECHTSTELLING -
OOK DÁÁRVOOR ZIJN ER HISTORISCHE PARALLELLEN -
WÈRD YÈSJ óvergelaten áán de spòt èn de hóón van de Romeinse soldáten!
Díe bespòtting vàn YÈSJ àls spòtkóning bevèstigt 'n veroordeling vanwége mèssiáánse pretenties!
De afgrijselijke àfranseling met 'n léren zwéép mèt ìngevlòchten stùkjes metáál, dé géseling, wàs vóór
de krúisiging gebruikelijk! 't Ìn èlkáár zákken vàn YESJ ònder de làst van de dwàrsbàlk van 't kruis èn de àf-
gedwòngen hùlp van 'n zekere Sjim'on uit de Noord-Afrikaanse stad CYRENE/Shahhat@Lybië lijken - nog af-
gezíen v/d vermelding van Sjimons zónen - héél authentíek? De zgn. Krúiswèg is echter níet de húidige Via
Dolorosa
! Vééléér voert hij v/h paleis van Herodes - dàt & niet de burcht Antónia was de residentie van Pi-
latus in Yeroesjalayiem - naar de executieplaats op 'n kleine heuvel búiten de toenmalige stadsmuur, die ver-
moedelijk wegens zijn vorm Golgota/'Schedel' genoemd werd (boven 't rotsgraf & 't busstation?)! Kòrter dàn
door de EUANGELIST kàn die terechtstelling niet beschreven worden. "EN ZIJ KRÚISIGDEN HÈM!"
Íederéén kènde dèstíjds maar àl té góed déze grúwelijke Romeinse (maar vermoedelijk door de Perzen úit-
gevonden) executievorm voor sláven & politieke rebellen: de veroordeelde werd aan 'n dwarsbalk genageld,
die aan 'n al eerder geplaatste Páál vastgemaakt werd?! 't Bòrd met de aanklacht dat de veroordeelde al op
wèg naar de executieplaats òm z'n nèk gedragen had wèrd òp die kruispaal geslagen, vóór íederéén dus nú
dúidelijk zìchtbaar!? Pas ná Lànge Tíjd, vaak zelfs pas ná dágen, blóedde zó dan de bloedig geslágen & òp-
gehàngene dóód òf stìkte: 'n nèt zo grúwelijke àls discriminerende manier van terechtstellen! 'n Roméins
stáátsbùrger mocht onthóófd worden, maar níet gekrúisigd! I/d euangelies wordt níets úitgesponnen! Kun je
nagaan wat men in vele landen nog steeds jonge jongens aandoet die géén soldaat willen worden of blijven, als je
vlg. hèn hùn Wèt (af)'breekt' &/of 'ergens van verdacht bent' in oorlogstijd? Treiteren, pesten, ketenen, opsluiten,
bespugen, slaan, schoppen, achter tralies vastzetten & 'veroordelen'! Dàn kun je beter geen volksliederen zingen!
Speciaal niet 'ISRAÈL FASCIST', 'DOOR DE WERELD GAAT EEN WOORD' of dergelijke melodietjes & 'parodietjes'...
In wézen is er 'in principe' geen verschil tussen Vledder, Erika/Erica, Westerbork, Barneveld, Theresienstadt & 1001
'andere' strafkampen in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Negev, Gaza, Ma'an 'wanneer of wáár dan óók'? Alleen het
'nummer' & 'de gradatie': 't mijne was damals bijna 60 jaar geleden 45.05.13.002 onder Van Der Boom@'tHaegje.