menu myDiary

35656hk207 De Verklaring Is dat de gemeente óók al

Q

ZÒNDER SPÉCIFÍEKE
ONDERWÍJZING OF 'ìnstelling'
vàn 'n dóópríte ervan overtuigd wàs
dat zij de wìl van YESJ vervùlde dóór te dopen?
Àls hèrìnnering namelijk áán 't dóór YESJ bevèstigde dopen
van Yochanan de Dóper, èn àls hèrìnnering aan de dópe van Yesj zèlf
& zijn leerlingen! Dus niet als antwoord òp bepaalde opdrachten van Yesjoe,
maar in antwoord op zijn boodschap als geheel, die tot omkeer, bekering en geloof òpróept
èn vergeving van zònden èn heil belooft? Zó dóópt de gemeente in de zìn èn de GÉÉST vàn ¥:
àls VERVÙLLING vàn zíjn wìl, in antwoord òp zijn bóódschap & dááròm ìn zíjn náám! Ìs het met het AVONDMAAL
misschien dus óók zó gegáán: dat Yesj zèlf 'n dergelijke avondmaaltijd niet gevierd hééft, maar dat de vroege kerk-
gemeenschap dìt dééd 'tot zijn gedàchtenis' i/d zìn en de GÉÉST èn zó óók 'in opdracht' van Yesjoea?!
De tafelviering v/d kerk laat zich op die manier net zo goed recht-vaardigen àls dé dópe?!
Maar de bewíjslast is in dìt geval complexer!? Dóóp èn avondmaal kunnen historisch gezien
niet op herzèlfde niveau geplaatst worden? Dàt YESJ 'n avondmaal heeft 'ìngesteld' kàn met recht
betwijfeld worden; de bij SjaoelPaulos te vinden HÈRHÁLINGSOPDRACHT ontbreekt bij MARKOS!
Maar dàt Yesj 'n afscheidsmaaltijd mèt zijn léérlingen hééft gevíerd, kan op grond v/d brònnen
niet betwijfeld worden? 'n Láátste mááltijd, 'n afscheidsmaaltijd van Yesj kàn historisch gezien alleen
tegen de achtergrond van 'n Lànge Rééks MAALTIJDEN wòrden gezien, die dóór zijn leerlingen óók
nog ná Pasen voortgezet wèrden! Zó laat zich begrijpen dat YESJ mèt déze maaltijd geen Níeuwe liturgie
wilde stichten? Nog éénmaal zou er een gezamenlijke maaltijd gevierd worden Sàmen Mèt Hèn die al
zo lang (jarenlang?) met hèm hàdden samengelééfd & ròndgereisd, gegéten & gedronken, gereisd & geslapen
tussen de kust van het Harpmeer, Kfar Nachum, Chorazin, Tyrus & Tsidon, Banyas aan de voet
v/h Chermongebergte, Caesarea Philippi, Gerasa, Samaria, Yerochi & Yeroesjalayiem......
Ìn de verwàchting van ... 't kómend Hémels G dsrijk op aarde &
zijn afscheid wilde Yesj samen met de zíjnen déze Maaltijd
(blijven) houden? En nòg steeds léven mensen
hun hele leven lang in alle landen
ter wereld in verwachting v/d
wòrding van dìt 'wereldrijk'
van 'g ds genade'
èn geleidelijke
'vervolmaking'
......