menu myDiary

35510hk176 De Parabels van Yehosjoea zijn dus meer

Q
DAN
ALLEEN MAAR
DE GELIJKENISSEN VAN
'N TIJDLOZE IDEE VAN 'N LIEFHEBBENDE VADERGOD!
In deze parabels wordt in woorden verkondigd wàt er gebeurde als Yesj 'zondaars aanvaardde': vergéving.
In de woorden en daden van Yesjoe wòrdt de genadige en bevrijdende liefde van G d voor zondaars 'n feit.
Géén gerìcht over de bozen, maar rechtvaardiging van zondaars:
híer & nu, her & der, telkens wéér breekt
't 'hemels G dsrijk op aarde', dwz. de komende gerechtigheid van G d reeds áán! Yesjoea stèlde door alles
wat hij verkondigde & in praktijk bracht, de vromen in 't ongelijk, die mìnder grootmoedig, barmhartig &
vergevend waren dan hij? En zó moet YESJ het, tot ergernis vàn deze 'vromen', óók gewaagd hebben om -
met 'n beroep op G d, wiens liefde gericht is òp 't verlorene èn die zondaars vóórtrekt op rechtvaardigen -
VÓÓRÚIT TE GRIJPEN ÒP 'G DS RECHT ÒM GENADIG TE ZIJN' EN DE GENADE, BARMHARTIGHEID EN DE
VERGEVING VAN G D 'NIET ALLEEN IN HET ALGEMEEN' AAN TE KONDIGEN!
Wànt Yesj wáágde het,
zoals zelfs de meest kritische exegeten als historisch erkennen, om schuldige mènschen rechtstreeks
vergeving te schenken!
De allereerste confrontatie die Yesj vlg. 't oudste Euangelie hééft met zijn
tegenstanders is typerend voor alle andere conflicten? 't Betreft 'n aanzegging v/d vergeving van zonden:
'"GABBER", jouw zonden worden jou vergéven!' Dat G d zonden vergeeft, gelooft ook de vrome jood.
Maar déze Mènsch ìs blijkbaar zó onbeschaamd òm dìt 'n heel bepaald iemand òp 'n heel bepaald moment
tóe te zeggen: òp éigen initiatief verleent & garandeert híj dé 'vergeving van zonden'. Overal waar dit
'zout i/d levenspap'
ontbreekt lopen méér mensen VÀST in afgunst, boosheid, criminaliteit, depressie,
economisme, falende grondrechten, huichelarij, irritatie, jeugdzonden, kommer & kwel vlg. 't nieuws v/d
myDidag? "Zoogdierlijke" jaloezie, agressie, georganiseerde misdaad, verdwazing, witwassen, wreedheid,
zotte pretenties, kinderachtig geleuter, 'permanente' klachten, pijn, verdriet & al wat dies meer zij! Het
allermooiste aan 'dagboeken' is dàt je er ÀLLES in kwijt kunt wat je bezielt tussen lief & leed: ieder mens
is immers 'ongeveer hetzelfde'? Alleen steeds weer 'n 'tikkie ànders', 'ìn veràndering' & via 'groeistuipjes'.