menu myDiary

35127hk50 radicale veranderingen toen, nu & straks

Q&@
YESJ WAS DUS DUIDELIJK
NIET UIT OP BEHOUD VAN DE RELIGIEUS-POLITIEKE STATUS QUO!
Hij dacht daar toen geheel en al reeds vanuit de betere toekomst die hij voor ogen had:
de betere toekomst van de wereld en vàn de mènsch? Hij verwachtte naïef & voorbarig wellicht nu al
'n spoedige en radicale verandering van de hele beroerde huidige situatie vol onrecht, wreedheid en wellust....
Juist om die reden bekritiseerde hij in woord/daad de toen al langer bestaande (wan)orde & trok hij 't kerkelijk establishment
radicaal in twijfel!? Werelds Heidendom heerste wijd en zijd zover kennis van ogen en oren reikten: Tempelliturgie & Wètsvroomheid - sinds de zg. terugkeer van Israël uit de Babylonische Bàllingschap in de 5e eeuw BC & 'de hervormingen en reformaties v/d schrijver EZRA' dé twee steunpilaren v/d joodse godsdienst & volksgemeenschap - waren voor hem daar tussen De Zee & Yardeen al géén hoogste norm meer... Hij leefde in 'n andere wereld dan die van protserige religieuze leiders & horden corrupte politici
die reeds vele decennia in de ban waren v/d steeds méér knèllende boeiende ring der Romeinse wereldmacht & z'n
hellenistische 'wereldcultuur'! Mèt de behoeders v/d tempelliturgie geloofde hij dat 'G d' dé wáre
Héér blééf over ISRAËL & dat ook zíjn heerschappij over de
gehele bekende bewoonde wereld blíjvend was,
zoals reeds oneindig naar vóren
gekomen wàs 'in díe
{her}schepping v/d
Wéreld op
aarde'?