menu myDiary

35119hk49OokZijnUitspraken over 't "G dsrijk"

Q&@
ZIJN GEEN
MYSTERIEUZE GEHEIME OPENBARINGEN
OVER DE GESTELDHEID VAN HET HEMELRIJK,
GEEN DIEPZINNIGE ALLEGORIEËN MET MEER DAN
ÉÉN ONBEKENDE, ZOALS MEN DIE NÁ HÈM BINNEN
DE CHRISTENHEID HEEL SPIRITUEEL BEOEFENDE?! 't Zíjn
scherp toegespitste gelijkenissen en parabels, die de zo àndere werkelijkheid
van 't 'rijk van G d' júist ìn de nùchter en realistisch bekeken Wèrkelijkheid
van de Mènsch blijven plaatsen!?

Ondanks alle beslistheid van zijn opvattingen en eisen
worden er geen aparte bijzondere voorwaarden gesteld van intellectuele, morele of wereldbeschouwelijke aard. De mens moet luisteren, verstaan en daaruit de consequenties trekken! Niemand wordt gevraagd naar 'het (énige ÈCHTE) Ware Geloof': naar 'dé òrthodòxe belijdenis'! Er wordt geen theoretische reflexie verwacht, maar een zich òpdringende pràktische kéuze! Niet bij de heersenden?
'Zíj hebben hun loon reeds'!!

De Yesj v/d geschiedenis was geen aanhanger
of sympathisant v/d liberaal-conservatieve regeringspartij
. Hij behoorde niet tot de Sadduceeën. Deze partij v/d sociaal geprivilegieerde klasse - haar naam was òfwel afkomstig v/d hogepriester (T)Sadok (ten tijde van koning Sjlomo) òf/èn v/h bijvoeglijk naamwoord tsadoek (= RÈCHT oefenend) - benoemde regelmatig de hogepriester. Als kleri-kaal-aristocratische partij verbond zij 'n liberale instelling naar buiten toe met een conservatieve houding naar binnen: ze bedreven een realistische 'buitenlandpolitiek' van vooral aanpassing & ontspanning & respect voor de onvoorwaardelijke soevereiniteit van Rome, & ze waren in eigen gelederen uit op 't bewaren v/d eigen machtspositie, om v/d klerikale kerkelijke staat
te redden wat er te redden viel!!!

YESJ daarentegen was duidelijk niet van plan
om in 'n schijnbaar open houding tegenover de wereld de moderne hellenistische levens-wijze over te nemen, zich in te zetten voor de handhaving v/h bestaande & 't Gróte IDEE v/h 'Komend G dsrijk'
te verwaarlozen?!

Al dit soort van liberaliteit wees hij àf!? Maar óók dit soort conservatisme.
Hij had geen sympathie voor de conservatieve rechtsopvatting
van déze léidende krìngen. Zíj beschouwden de geschreven wet van Mosjeh als bindend, maar wezen om die reden vaak verzachtende latere ontwikkelingen v/d farizeeërs àf?! Zíj wilden vóóràl de Tempeltraditie in stand houden & drongen aan op 't onvoorwaardelijk ná-komen v/d regels voor de SJABBAT èn op strenger straffen vlg. de joodse wet. I/d praktijk moesten zij zich echter dikwijls aanpassen
aan de meer populaire opvatting v/d Farizeeën! Yesjoe had ook geen sympathie voor de conservatieve theologie v/d sadducese priesteradel, die bij 't geschreven bijbelwoord bleef & 'n rechtzinnige joodse dogmatiek conserveerde, vlg. welke Gòd de wéreld èn de Mènsch in hoge mate aan hun lot overlaat & 't geloof i/d opstanding nog 'n nieuwigheid is. 'n Kwestie dus vàn Overeenkomsten & ook
Verschillen zoals ook al voorheen & weer nadien:
té rijken & armen, übermachtigen & nagenoeg machtelozen, dé mannen & vrouwen,
Grieken, Romeinen, Arabieren, Jóden, Assyriërs, Babyloniërs, Chaldeeën, Cyprioten,
Hittieten, Perzen, Indiërs, Chinezen, Nipponnezen,
Mongolen, Franken, Kelten, Bataven, Germanen, Slaven,
Britten, Schotten, Noormannen & Wikingen, Negers, Blanken, Geel, Rood, Wit & zwart in alle kleuren v/d
regenboog, 't Noorderlicht, werelddelen, riviervalleien,
bergruggen, goden, afgoden,
heidenen, joden
etc. ...