menu myDiary

35113hk47 't heen & weer tussen toen, nu en straks

Q&@

NÒCH PRIESTER
NÒCH THEOLOOG!

We kunnen en mogen
ons voortaan niet meer
laten misleiden door de interpretatie
die de Hebreeënbrief ÀCHTERÀF, na de zg.
"Opstanding/Verrijzenis/Hemelvaart", geeft van Yesj
als 'eeuwige hogepriester'? De Yesj van de geschiedenis
was géén priester!

Hij was 'n 'leek' zoals wij en -
daarmee bij voorbaat verdacht voor het elitair priesterdom -
'aanvoerder' van 'n lékenbeweging, waarvan de priesters e.d. zich
meestal 't liefst vèrre hielden...

Ook zijn aanhangers,
leerlingen, volgelingen waren eenvoudige lieden. Er duiken veel verschillende figuren op
in Yesjoe's populaire voorbeelden/gelijkenissen, maar de figuur v/d priester verschijnt er maar één keer - niet
als 'n góed, maar juist afschrikwekkend voorbeeld, omdat híj, in tegenstelling tot de ketterse Samaritaan, snel
voorbijgaat aan de man die onderweg in handen van struikrovers gevallen was? Niet zonder opzet ontleent Yesj
z'n gespreksstof overwegend aan 't gewone dagelijkse leven van alledag & iedereen,
niet aan 'n sacrale wereld?

De Yesj v/d geschiedenis was ook - &
dàt vinden overwegend godgeleerde professoren misschien wel jammer -
géén theoloog
! De late, in directe aansluiting op de kindsheidsverhalen van Lucky Luke overgeleverde legende
v/d 12-jarige knaap i/d Tèmpel is 'r indirect 'n 'bewijs' voor: Yesj was van oorsprong een dorpeling en iemand die
'niet gestudeerd' had, zoals zijn tegenstanders hem graag verweten?! Hij beschikte over geen enkele aanwijsbare
officiële theologische vorming, had hoogstwaarschijnlijk niet 'zoals gebruikelijk' bij een rabbi gestudeerd, was niet
onder 'handoplegging' tot rabbi gewijd & gemachtigd, ook al werd hij wel door velen eerbiedig aangesproken met
'rabbi' ('mijn eerwaarde Leermééster'). Hij gaf zich niet úit voor specialist in alle mogelijke vragen over 'de LÉÉR',
DÉ OPGELEGDE MORÁÁL, HET RÈCHT & DE WÈT.

Híj zag zichzelf níet primair als Behoeder en Uitlegger van al die
'heilige overleveringen'! En hoewel hij volledig (be)leefde vanuit 't zg. 'OUDE' Testament, exegetiseerde hij 't niet
volgens één bepaalde leer, zoals de schriftgeleerden. Hij deed nauwelijks 'n beroep op 'het gezàg van de vaderen'
maar bracht 'n geheel éigen levensboodschap mèt 'n verbazingwekkend methodische en objectieve vrijheid,
directheid & 'natuurlijke' vanzelfsprekendheid?!!

Waar en wanneer ook ter wereld op deze aardkloot is dàt
in feite waar 't eigenlijk om gaat: mensen die via aanleg & omstandigheden 'helder zien',
verhelderend hàndelen, deelnemend 'uitleggen', veranderen, mededelen,
hoop geven en bereid zijn om de gevolgen te dragen
van eerlijk willen leven, openlijk uit te komen voor inzichten,
genezend 'aanwezig zijn' èn in 't openbaar
de verantwoording te nemen
voor 'n 'menselijk(er)'
doen &
laten?