menu myDiary

35107hk46 i/h Centrale Regerings-, Bestuurs- &...

RECHTSCOLLEGE, DAT
BEVOEGD WAS VOOR ALLE RELIGIEUZE &
civielrechtelijke aangelegenheden, de Hóge Ráád@Yeroesjalayiem ~
i/h Grieks SYNEDRION (& Hebreeuws/Aramees SANHEDRIN) 'Vergadering' genaamd ~,
waren de heersende klassen zoals gewoonlijk vertegenwoordigd net als in de 'democratie'?!
't Bestond daarom dus ook uit 70 mànnen onder voorzitterschap van de dienstdoende hogepriester!?
De Hogepriester was, hoewel aangesteld door de Romeinen, dé hóógste representant v/h joodse volk!
En Yesjoe? Yesjoea had met géén van deze twee groepen ook maar íets te maken! Nòch met de 'hoge
priesters' of 'opperpriesters' {de in functie zijnde hogepriester met daarnaast, blijkbaar in 'n soort consistorie,
de afgetreden hogepriesters samen met enkele dragers van hogepriesterlijke ambten & diverse rituelen}.......
Nòch met de 'Oudsten' (of 'Hoofden' vàn invloedrijke niet-priesterlijke aristocratische families v/d Hoofdstad}!!!
Noch met de sinds enkele decennia eveneens in de Hóge Ráád zitting hebbende 'schriftgeleerden' (wetgeleerde theologen,
váák, maar niet altijd, van farizeïsche richting(en))! Àl déze gróepen kon Yesj al snel mede tot zijn vijanden rekenen?!
Híj hoorde bij géén van hèn, zoals ook v/h begin af aan al duidelijk was!? Want wat zou het kùnnen betekenen als je
allerlei uiteenlopende mènschen, godsmensen, god's zonen, godenzonen of god (& G d) zou noemen in het licht van
ASSYRIA, Babylonia, Chaldea, de Egyptenaren, Koerden, Druzen, Yezidi's etceterara met verlossers, bevrijders &/of
'de' Masjiach & z'n ASJERAH, Godenzonen & -Dochters uit alle windrichtingen?! Astarte, Esther, ASJERAH, Isjtar &
Osiris, Isis, Ararat, Sinaï, Moav, Hermon, Tavor, fluisterende woestijnwinden, knapenschenders, haremmaagden,
hemelse Heiligen, heidense horden, Kruisvaarders, islamisten, mohammedanen,
profeten, gezichten, dromen, visioenen, tijdreizen, hoge bergen,
rotsachtige riviervalleien, wilde woestijnen,
eeuwig ruisende rietvelden,
zang- & dansdiaries...