menu myDiary

34609GEN22 DeZeewaterspiegel KwamOver DeHeleAarde.

MET ZIJN WATERVLOED: VEERTIG DAGEN LANG! 'T WATER STEEG, DE ARK BEGON VLOT TE GERAKEN! NOG VERDER BLEEF HET STIJGEN, TOT DE WOONBOOT OP HET WATER RONDDREEF! HOGER EN HOGER KWAM HET WATER TE STAAN, TOTDAT ZELFS DE HOOGSTE BERGEN DOOR HET WATER BEDEKT WAREN? Tenslotte stond het water ruim 7 meter bóven de allerhoogste bergtoppen en alles wat er op de aarde leefde tot nu toe, kwam òm, vógels, tamme en wilde dieren, grote en kleine, èn àlle mènschenkinderen: alles wat op het land leefde stierf de waterdood, alles wat adem had! Zó werden alle levende wezens helemaal van de aarde weggevaagd...
Alleen Noach & zijn boot bleven zo tot nu toe nog gespaard? 't Wáter bleef 150 lang op hetzelfde hoge peil volgens GEN 7:1-24..........
Vloeit dit water dan ook weer wèg? De Heer G d was Noach & alle dieren bij hem aan boord gelukkig nog niet vergeten! Op zijn bevel nu streek er een wind over de aarde èn begon het water eindelijk weer te zakken! De oerbronnen van grote watermassa's onder de aarde hielden òp te stromen & de sluizen van de hemelen gingen ook weer dicht: de regen hield òp & langzaam vloeide 't water weer weg van de aarde. Zo begin na verloop van 150 dagen het water weer te zakken? Op de 17de dag van de 7de maand bleef de Arkboot toen op 't Araratgebergte vastzitten?! Het water bleef zakken totdat op de eerste dag v/d 10de maand de toppen van de bergen zichtbaar werden.
Na 20 dagen opende Noach 't venster dat hij in de woonark aangebracht had & liet alvast 'n raaf los: de raaf bleef heen en weer vliegen totdat de aarde drooggevallen was!? Daarna liet hij een duif los om te zien of het water al weggestroomd was van de akkers. Maar ook de duif vond nog nergens een plek om te rusten, overal was er nog water! Ze vloog terug naar de boot: Noach stak zijn hand uit en hij haalde haar weer naarbinnen. Toen wachtte hij NIG eens 7 dagen & liet de duif opnieuw los. Maar ditmaal kwam ze niet meer terug ~~ Op de eerste dag van de eerste maand in het jaar dat Noach 61 jaar werd, was het water van de aarde verdwenen & toen hij 't dak van de Ark openschoof, zag hij dat de akkers drooggevallen waren. Op de 27e dag v/d tweede maand was de aarde helemaal droog vlg. Ge-nesis 8:1-14.... Kortom: talloze miljoenen jaren van ontstaan en verdergaan met het baren, beleven en gewaar worden, leven, sterven, ziek, gezond en wat al niet aan talen, tekens, tijden, trektochten, ontdekkingen, experimenten, spelletjesspelen, gezangen zingen & het vastleggen in psalmen, vertellingen, verhalen, samenkomsten, beslissingen, verrassende veronderstellingen & eindeloze veranderingen!