menu myDiary

34119 Verzet Tegen Mensenjacht: toch verrassend ~

Q&@
OM RAUTERS BELANGRIJKSTE MOTIEF TE LEZEN IN DE VERKLARING
DIE HIJ VOOR 'T BIJZONDER GERECHTSHOF AFLEGT! Voorzover hij verantwoordelijk was
(hij schoof bijna alle schuld àf) kòn híj níet ànders, zó hévig gingen volgens hèm die verzetsmensen tekeer!
HAR ZEI: "ER GEBEURDEN VAN DE ZIJDE DER ILLEGALEN ZULKE VESCHRIKKELIJKE DINGEN, DAT WIJ IN HET
DEFENSIEF GEDRÒNGEN WERDEN! De rùstbewaring WAS met legale middelen NIET meer mogelijk: HET WAS
NOODWEER VAN DE BEZETTENDE MACHT!" KORTOM, nóódweer van de nazi's, ze kònden immers níet ànders!
Rauter, die voor zijn proces 'n speciale verklaring aflegde waarin hij zichzelf 'n SOLDAAT noemde die ÀLTÍJD ÀLLE
BEVÉLEN MÓEST GEHÓÓRZAMEN, ook als die daden betreffen die later als oorlogsmisdaad aangemerkt worden,
vomd vooral dat híj de dúitse belàngen móest beschermen, ÈN dùs voor zíjn ondergeschikten móest òpkomen!!
Ook voor NSB'ers, want die zag hij niet 'als handlanger van de bezettende macht, doch als mensen voor wie ik
mij óók verantwoordelijk voelde'! En dùs wáren allerlei maatregelen gerechtvaardigd, aldus de hoogste SS'er
@NL! Hij betoogde voor het Hof: ER WAS EEN GROTE AANVOER VAN WAPENS DOOR DE LUCHT UIT ENGLAND!
De Nederlandse Politie werkte in geen geval met ons mee! De geallieerden probeerden door al deze massadrop-
pings een revolutie te ontketenen en daartoe de burgerbevolking te bewapenen!" EN DÁÁRÒM MÓEST HIJ DUS
WEL HÀRDE MAATREGELEN NÉMEN! "Bij deze bestaande toestanden was 't met normale middelen niet langer
meer mogelijk om de orden en rust in het achterland te bestendigen teneinde de strijd aan 't Front mogelijk te
máken!" Uit 't strafdossier van HAR wordt opnieuw duidelijk dat Nederland níet bezet was door een homogene
organisatie, die eensgezind & collegiaal de door de FÜHRER opgelegde taken uitvoerde?! NÉÉ, hier heerste nog
maar zelden consensus binnen de hoogste gelederen van de bezettingsmacht! Ook met de hoogste man van de
Wehrmacht had Rauter voortdurend competentieverschillen! 'n Verhaal dus van alle tijden & plaatsen eigenlijk?