menu myDiary

32316agoy113 ik erken de waarde van deze samenhang

Q&@/YOGA

HET BESÈF DÀT
RELIGIEUS BEWUSTZIJN ALLEEN MAAR
DOOR DE REGELMAAT VAN RELIGIEUZE DISCIPLINE
IETS PERMANENTS IN HET LÉVEN WORDT? MAAR IK BEN ME OOK
VOORTDUREND BEWUST VAN DE VALKUILEN VAN ONDERWERPING ALS RELIGIEUZE WAARDE!
Ik vind het verlangen verdàcht òm zich aan 'n halachische autoriteit te onderwèrpen als 'n wèg om te òntkómen
aan de moeilijkheden v/h leven in 'n tijdperk van uitzonderlijke menselijke vrijheid èn bijkans grenzeloze keuzemogelijkheden...
Er zijn vòrmen van ÓVERGAVE aan 'n religieuze autoriteit of traditie die i/d plááts komen vàn, & zichzelf maskeren àls, werkelijke overgave áán 'G ds aanwezigheid'? De ontdekking 'van G d' is réden voor blijdschap & vreugde:
PS 119:162 "IK VERHEUG ME OVER JOUW WOORD ALS IEMAND DIE EEN GROTE SCHAT VINDT"!
Maar àl té váák was die vreugde verdwenen dóór 'n búitenspórig bezigzijn met
allerlei totaal onbelangrijke details, met eigen MUCHOMACHO prestaties, met behagen van/in/met diverse gezàghebbende brònnen?
Vandaag de dag neig ik veel meer naar de waarde van vrijheid ÈN GÉÉF dàt niet makkelijk òp! In die zin voel ik me soms ook heel
erg 'n schepping v/d moderne wereld.
M'n religieuze verlangens drijven me i/d richting van 'n soort spiritueel postmodernisme, maar níet terug naar 'n premodern rolmodel van 'n zoveelste gezagsinstantie!
Ik heb hard gevochten voor de máte van vrijheid die ik nú in m'n leven heb - inclusief bevrijd te zijn van religieuze schuld - en ik ben niet bereid dàt weer òp te geven, zelfs niet voor 't grote goed van 'n geregelde religieuze discipline! Híerìn lìgt 't díep ònòrthodoxe van mijn religieuze leven?!
Ik ben me nu veel meer bewust v/d menselijke rol in 't ontstaan v/d geboden en ik WÉÉT dàt àlle mènselijke creaties féilbaar zíjn.
DÉZE kennis verschaft me 'n grònd voor m'n weigering om mijzelf helemaal óver te geven áán de halacha, wat níet gelijkstaat aan overgave aan G d.
De waarheid is dat ik me vast wil houden zowèl a/d vrijheid àls aan religieuze authenticiteit: ik WÌL in vríjheid besluiten - doorgaans, maar niet altijd - òm 'n meer traditioneel joods leven te leiden & 't is voor mij van vitaal belang dat ÌK 't ben díe DÉZE beslissing neemt; ik WÉÉT dat de
MITSWOT slechts middelen zijn & vaak willekeurige òm TÒT 't groter dóel van 'n gestadige spirituele bewustwording te geraken...