menu myDiary

32315agoy112de persoonlijke weg 'taanvaarden vhjuk

Q&@
DE RELATIE TÙSSEN DE HERINNERING AAN 'SINAÏ' ÈN ONS ZICH ALTIJD VÈRDER ONTWIKKELEND 'JOODS' RELIGIEUS beléven, is níet éénvóudig!
Er ÌS goddelijkheid te ontdekken i/d MITSWOT, maar dìt ìs níet de gòddelijkheid van 'n gebiedend 'G d' die aandringt òp dé júiste úitvoering ervan? Jodendom ìs 'n wèg òm naar bìnnen èn naar búiten dé Éne te beréiken!
Naar bìnnen tóe via ons hàrt en naar búiten toe via 't dóen v/d mitswot!
Déze wèg is meer geheiligd door generaties van hèn die déze wèg gìngen dàn door 'n fiat van 'n transcendente 'almachtige godheid'......
't Lìcht dat in onze Torah ligt verbòrgen, sámengesteld & aangevuld dóór de ontelbare momenten van liefde & tóewijding van onze voor-ouders, ìs OOR HAGANOEZ, "HÈT VERBORGEN LÌCHT VAN YAHWEH"!
Ìs 't dan 'n GEBÒD dàt 'Jóden' òp zóek gáán náár dìt lìcht?
Ìs de G d die i/d hàrten vàn zóvéél generaties WÓÓNT & wááráán vía deze vòrmen van uitdrukking gegéven wòrdt tòt 'n immanente
METSAWÈ
, 'n 'GEBÍEDER' gewòrden díe àchter de mitswot wil staan àls dé ìnwónende belichaming van 'n religieuze autoriteit?
Ik bevind nl. mezelf vaak tamelijk dìcht bíj déze gedàchte, maar ik hèb er 'n nogal stèrke wéérstand TÉGEN!
In mijn eigen religieuze leven heb ik de noodzaak om me TE ONDERWERPEN aan G d leren (h)èrkènnen àls 'n déél vàn religieuze tóewijding: ik vòcht Làng èn Hàrd TÉGEN dìt aspèct v/h religieus beleven, maar ik heb 't nú, misschien wellicht wel met een Làng Stèrk uitgestelde volwassenheid, geaccepteerd?!
Ik gelóóf dàt er ìn ònze lévens géén rúimte voor G d ìs - hóe ook gedefinieerd - tòtdàt we 't dóórdríjven vàn ònze éigen wìl HÈBBEN Óverwònnen!?
Dùs òm zich te onderwerpen, òm "VÓÓR G DS WÌL JÓUW ÉIGEN WIL TOT NÍETS TE MAKEN", ìs 't essentieel òm 't Verbònd, zoals we 't al eerder & vaker beschreven hebben - de bereidheid òm díenst te dóen àls 'n in-strument voor de goddelijke aanwezigheid i/d wéreld - te aanvaarden.
I/h jodendom is deze bereidheid gewoonlijk omschreven als
KABBALAT OOL MALCHOET SJAMAYIEM
, 't "ACCEPTEREN VAN G DS REGÉREND KÓNINKRIJK",
VERBÒNDEN met KABBALAT OOL MITSWOT, "HET ACCEPTEREN
VAN HET JÙK {'yoga'} V/D GEBÓDEN"!
Van 't begin af áán is dìt dan
ooit ook al de bedóeling
geweest & blíjft het
voor ons nú
& híer
...