menu myDiary

32314ag111 't jodendom in z'n toekomstige gestalte

Q&@
ZAL ALTIJD
HALACHA NODIG HEBBEN:
dat betekent eenvoudig gezegd
dat jodendom, zoals elke andere religieuze
traditie, gedefinieerd èn herkenbaar moet zijn door
bepaalde vormen van gedrag, omdat het zich níet meer
veroorloven kàn zichzelf te blijven vervluchtigen in proclamaties
vòl theologische en morele vaagheden? Hóewèl het z'n rechtvaardiging
niet vindt als zgn. 'wil van G d' i/d letterlijke betékenis v/h woord, kàn déze halacha
tòch ìn òns léven dé dráger wòrden & zíjn vàn 'goddelijke presentie', 't DAVAR SJEBI-KEDOESJA!
Déze nieuwe halacha zàl ìn plaats vàn 'specifieke wil van g d' veeleer meer verstaan worden als een
menselijk-goddelijke vormgeving, door Israël zèlf geschapen, maar waarìn wèl wèrkelijke heiligheid vervàt is...
De vòrm, als drager van 'n mysterieuze inhoud, de buitenkant als 't noodzakelijk vervoermiddel òm 't innerlijk stévigheid te geven
èn tot ÚITDRUKKING te brengen, zàl zóàls 't i/h verleden geweest ìs óók i/d toekomst hèt vitále gedéélte v/h jodendom blijven.........
Ons begrip v/d relatie tùssen búiten & bìnnen móge dan verànderen èn we kùnnen ertoe kómen de wortels van onze heilige vormen op Níeuwe Wíjzen Te Verstáán, maar vòrmen blijven meer dan ooit NÓDIG! Al eerder en vaker hebben we het gehad over enkele gebieden vàn déze nieuwe halacha, zoals die in verband staan met de theologie v/d schepping? Als we 't zèlfde doen voor de openbaring, zien
we 't Gróte Verschil ìn tùssen ònze benadering & die v/d traditie! I/h verleden waren de hele Torah & de Geboden VERBÒNDEN met
de open báring? Wèlke àndere rédenen & gedachten er ook i/d mitswot gevonden zouden kunnen worden, er wàs 'n uiteindelijke
veróórzaker i/h jodendom die òpdroeg dàt ze àlle vervùld wèrden! Zíj wáren dé wìl v/d Schèpper? Op dìt punt verschillen
alle uitingen van modern niet-orthodox jodendom sterk van hùn klassieke voorgangers! Tòch geloof ik dat er
halachische implicaties zijn voor ons geloof@Sinaï & deze openbaring, die we hier onder woorden
tracht(t)en te brengen, op dezelfde wijze als die er zijn
voor 't geloof i/d 'schepping', èn zo nú al met
al óók dus voor vele andere Verhálen die
wij 'als joden' mèt òns bleven & blijven
meedragen èn van generatie op
generatie verder willen blijven
vertellen? Via genen
naar memen!