menu myDiary

32080 Als we proberen om onze plaats i/h universum

Q&@

TE BEGRIJPEN
EN SPECIAAL ONZE VERHOUDING
ALS MENSHEID IN Z'N GEHEEL TEN OPZICHTE VAN DE WERELD
VAN DE NATUUR, DAN KOMEN WE TOCH STEEDS WEER UIT OP DIE KWESTIE VAN DE SCHEPPING?
En als wij ons inzicht over gemeenschap en gevoel en gevoel van partnerschap proberen uit te breiden tot alle schepsels,
Op Zóek Naar dé Éne ìn al die ònéindige variëteiten vàn dé Vélen, dan ontdekken we dàt we al scheppingstáál spréken!
We hèbben géén wezenlijk dispuut mèt 'n evolutionistische benadering vàn HÈT Verháál óver 't ontstáán v/h léven?
Wij zien integendeel evolutie op zich àls HÈT Gróóste vàn àlle religieuze drama's! Het Verhaal vàn ons universum
ìs 'n ònophóudelijke verslaglegging vàn hóe JaHWeH, dé vormeloze bròn vàn àlle léven, zich ìn de wereld van de
Vòrm uitgebreid hééft, hóe YaHWeH zichtbaar wèrd ìn àl díe oneindige variëteiten van soorten ÈN úitéindelijk
TÒT úitdrukking gebracht wèrd ìn 't bewustzijn v/d táál v/d mènsheid?! Dat is géén blind proces meer maar
veeleer HÈT GRÓTE Stréven vàn dé Éne òm zich zichtbaar te gaan blijven maken in de kledij v/d Vélen!?
Méér dàn één stèm i/d huidige wetenschap blijkt er ópen voor te zijn om 't Òntstáán & de evolutie v/d
Soorten in bepaald opzicht àls 'n uitdrukking te beschrijven vàn één universele KRÀCHT als de groei
& Òntwìkkeling vàn één ònderliggend Organisch Mechanisme! Hoewel zó'n KRÀCHT als 'n soort van
Schepper van Buitenaf òpgevat KÀN worden, wordt 't meer eenvoudigweg als 'n kracht
bìnnen het Bestáán gezien? 'n Kracht die níet àflátend strééft, hoewel niet
met volmaakte middelen, naar een véél GRÓTER
complexiteit ÈN bewustzijn. En is ook dat niet
het proces van myDi waarin elk &
ieder myDiertje d'r/z'n bijdrage
levert via onze zintuigen,
ledematen, ons voelen,
denken &
doen?