menu myDiary

31819RK17/112 nl-prot.& joden na DeFranseRevolutie

Q&@
TOEN DE JODEN
oiv. DE FRANSE REVOLUTIE
'Nederlanders v/d joodse religie' werden,
ipv. @NL wonende joden, hadden de nl. protestanten -
net als de rooms-katholieken - niet meteen 'n ànder Bééld van hèn!
In de ogen v/d meeste protestanten ÈN hoge omes was 't joods volk nòg stééds vervangen
door de christenen àls 't zg. 'Uitverkoren VÒLK' ÈN tot ver i/d 20ste eeuw bleef dat zó? Want de joden
zouden immers koppig en dom vasthouden aan 'n achterhaalde religie? In deze visie weken de meeste protestanten
niet af van de rooms-Karholieken! De joden waren misleid in hun afwijzing van JEZUS en bekering v/d joden stond dan ook hoog
op de agenda van een aantal invloedrijke protestanten zoals Isaäc da Costa {1798-1860}, Abraham Capadose {1795-1874},
Guillaume Groen van Prins-terer {1801-1874} & Abraham Kuyper {1837-1920}! Er waren echter ook protestanten
die zending onder de joden principieel afwezen omdat zij geloofden dàt ze zich sowieso pas tegen 't Einde der
Tijden bekéren zóuden? Ook ìs er altijd een zeer kleine stroming van cal-vinisten geweest die geloofde dat
de joden nog steeds HÈT UITVERKOREN VOLK wáren & dat de christenen dáár slechts aan toegevoegd
waren gewòrden! Hoewel natuurlijk ook volgens hen Jesus dé Messias wàs? Ook zij wezen 'zending' &
missie àf: ze wilden niet verdergaan dàn 'in gesprek tréden' met 't jodendom ÈN zUe wìlden dáárbíj
óók al lúisteren naar wàt de Jóden zèlf te VERTÈLLEN hadden?! De meeste protestanten vonden
dat gebeden móest worden voor de bekering v/d joden ÈN 'n gedéélte VÒND dàt er óók àctíef
zènding onder hèn bedréven móest wòrden! Er zíjn in vorige eeuwen & 't begin v/d 20ste
eeuw dan ook verschillende protestantse organisaties geweest die tot hùn dóel HÀDDEN
òm de Jóden te bekéren TÒT het christendom! Overigens werden deze bewegingen
i/d vorige eeuwen zeer vaak al opvàllend gestimuleerd door mensen
& organisaties in 't Buitenland,
met name uit Groot-
Brittannië!