menu myDiary

31816AGE16 ik wil dit niet doen als letterlijk ~~~

Q
"GELÓVIGE",
MAAR VEELEER ÀLS ÍEMAND
VOOR WIE AL DEZE 'gebeurtenissen'
METAFOREN ZIJN VAN EEN WAARHEID
WAARVAN DE REALITEIT VÉÉL DÍEPER REIKT!

Ik weet dat religieuze taal niet alleen maar een zoveelste
Verzameling van Verhálen is maar 'n poging om in vertelvorm
een zó díepe waarheid te vàtten díe àlléén maar vertèld kàn worden
àls zij geklééd gaat in de kledij van een Éigen Vertelling? Déze bijzòndere
Vertelling, die van mijn volk, máák ik mij éigen! Ik geef me aan haar kracht óver
èn stèm erin toe om zèlf ook 'n Níeuwe schakel te Wòrden ìn die Kéten van de generaties.
Wat ìk daarvoor terugvraag ìs àlléén maar dàt het vóórtdúrend proces van de traditie níet gezien wòrdt
àls àfgesloten?! Ik voer 't pleidooi - 'n pleidooi mèt G d, mèt de geschíedenis, of misschien wel met mijzèlf -
dat óók míjn generatie 'n bíjdrage màg blijven toevoegen aan de vormgeving van dàtgene wat dóór hèn die ná òns
kómen als traditie gezíen zàl worden. Religie begint immers niet met 'n LÉÉR, níet met 'n tradítie, maar met de behoefte om te bidden?!

Theologie komt pas veel later: 't Verstand reflecteert wat het Hàrt al wéét! Maar wàt ìs de relatie tùssen die gevoelsmatige behoefte òm te BÌDDEN, òm de Vòlheid èn 't Verlangen v/h hàrt tot ÚITDRUKKING te brengen, en àl die éisen van 'n godsdienst die nog zó vèr wèg líjken? Zíjn váge spirituele verlàngens hetzèlfde àls godsdienstige waarheid? Wáár ìs dé brùg die òns voert óver de klóóf
díe er tùssen beide gaapt? Ook al heeft mijn vader míj alleen 'meegemaakt' tussen augustus & december '44:
váder èn moeder zijn met hùn eigen ouders & voorouders dé vruchtbare grond die ik ontgon
tussen mei '45 & hier & nu; meer dan 22 landen & streken zijn dáár évenzéér déél
van gaan uitmaken! Àl wat we tegenkomen onderweg ligt tussen hellevuur
& Hémels GNÒT? Wat is 't dat we ànders kunnen dóen dan
daarvan getuigenis afleggen? Dìt Voetpad
'vereeuwigend' kóesteren & o.a. @myDi
blijven méédelen 'mèt
èlk ànder'
...