menu myDiary

30073pm260b 'tideevanonbelemmerde zelfontplooiing,

Q

VERHEERLIJKT
DOOR DE ROMANTICI,
WÀS GELEIDELIJKAAN GEMEENGOED GEWORDEN
IN DE IDEOLOGIEËN VAN DE 19de eeuw & gehèrformuleerd
door zulke uiteenlopende figuren als Marx & Stirner? Zèlfs John Stuart MILL,
theoreticus van het welvarend handelsprijs èn èrfgenaam v/d utilitaristische traditie,
had persoonlijke groei & de noodzaak òm úitéénlópende ervaringen òp te doen tot spìl gemaakt
van zíjn liberale filosofie! Híj waarschuwde voor de geestelijke entropie die in democratische samen-
levingen ontstond ÈN voor de ònderdrùkking vàn 'n ríjke, vitále individualiteit. Óveràl verlàngden mannen
in de 19de eeuw vanuit een diepgewortelde angst voor òntmànnelijking naar 'n nieuwe Napoleon die, zoals
NIETZSCHE wilde, de zakenlieden, cultuurbarbaren & vrouwen hùn plááts zou wíjzen? Óók leidde afschuw
óver bùrgerlijke zaken als gèld verdienen ÈN de WÌL zich àf te zetten aan 't éind v/d 19de eeuw tot veel
manifesten over l'art pour l'art ÈN een brede opvatting van cultuur tegen de achtergrond van anarchie!
Baudelaire was dé aanjager v/d cultus van de onaangedane, kieskeurige, narcistische dandy die zich al
òp z'n gemàk voelt bíj criminelen en verschòppelingen?! Flaubert, Rimbaud & Oscar Wilde verhieven een
ònbevrédigbaar verlàngen náár níeuwe gevóelsbelévingen TÒT HÈT ríjk v/d filosofie: tot de eclectische
ervaring ÈN de bijzòndere persoonlijkheid waar op die manier naar werd gestreefd behoorde doelbewuste
zèlfvernédering ìn 'n ànder LÀND; ze werd i/d literatuur op 'n spectaculaire manier bereikt met KURTZ in
Joseph Conrads
Hart der duisternis (189cool!, de vertegenwoordiger v/h progressieve, beschavende
Europa die stèrft terwijl hij 'De horror! De horror!' fluistert, verbijsterd over de wreedheid die 't gevolg is
vàn zíjn éigen ònverzádigbare behoefte aan nieuwe ervaringen.