Gebruikersvoorwaarden


versie: 17-04-2006

1. Gebruikersvoorwaarden
1.1. Deze gebruikersvoorwaarden myDiary (hierna te noemen: "Gebruikersvoorwaarden") zijn van toepassing op het bezoek en het gebruik van de myDiary.nl of myDiary.net website ("Website") en/of het aanmaken, aanpassen en gebruiken van een dagboek door een gebruiker ("Gebruiker") en het aanbod van de website, de dagboeken en gerelateerde diensten door myDiary ("myDiary"). De Gebruikersvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen myDiary en de Gebruiker ("Overeenkomst").
1.2. De Gebruiker verklaart zich door het bezoeken van de Website en/of het gebruik van een dagboek akkoord met de inhoud van deze Gebruikersvoorwaarden.
1.3. myDiary heeft het recht de Gebruikersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een wijziging van de Gebruikersvoorwaarden is van toepassing op een reeds bestaande Overeenkomst. Met het (voortdurend) bezoeken van de Website en/of het gebruiken van het dagboek door de Gebruiker na wijziging van de Gebruikersvoorwaarden wordt de Gebruiker geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.
1.4. Van de Gebruikersvoorwaarden of van één of meer in de Gebruikersvoorwaarden vervatte bepalingen kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen myDiary en de Gebruiker worden afgeweken.

2. Aanmelding Gebruiker
2.1. Voorafgaand aan het gebruik van een dagboek dient de Gebruiker zich aan te melden op de Website, door het aanmaken van een gebruikersprofiel ("Gebruikersprofiel").
2.2. De Gebruiker zal voor het aanmaken van het Gebruikersprofiel de door myDiary verzochte informatie verstrekken.
2.3. Indien de Gebruiker minderjarig is dan is het de Gebruiker slechts toegestaan om een Gebruikersprofiel en/of een dagboek aan te maken en te gebruiken indien de Gebruiker hiertoe toestemming heeft verkregen van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
2.4. De Gebruiker staat er voor in dat de gegevens in het Gebruikersprofiel correct, volledig en up-to-date zijn. De Gebruiker zal de gegevens in het Gebruikersprofiel aanpassen zodra deze gegevens wijzigen.
2.5. Indien de Gebruiker informatie verstrekt welke onvolledig, incorrect of verouderd is, danwel indien myDiary redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de informatie in het Gebruikersprofiel onvolledig, incorrect of verouderd is, heeft myDiary het recht om de Overeenkomst te beëindigen, en het Gebruikersprofiel en het dagboek van de Gebruiker te verwijderen zonder voorafgaande aankondiging.
2.6. myDiary zal de in het Gebruikersprofiel opgenomen gegevens verwerken in overeenstemming met de Privacyverklaring, zoals omschreven in artikel 7.

3. myDiary diensten
3.1. myDiary biedt de Gebruiker de mogelijkheid om de Website te bezoeken en een dagboek aan te maken, te gebruiken en aan te passen, met inachtneming van het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden.
3.2. myDiary kan de Gebruiker diensten ("Diensten") aanbieden tegen betaling. De Gebruiker zal via de Website of via het in zijn Gebruikersprofiel opgenomen e-mailadres worden geïnformeerd over de mogelijkheid van het afnemen van Diensten tegen betaling.
3.3. Op het aanbod en het gebruik van de Diensten tegen betaling kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.
3.4. myDiary zal aan de Gebruiker geen Diensten tegen betaling leveren en in rekening brengen zonder expliciete voorafgaande toestemming van de Gebruiker.

4. Rechten en Verplichtingen myDiary
4.1. myDiary zal de Website, de dagboeken en de Diensten aanbieden met inachtneming van het bepaalde in de Gebruikersvoorwaarden, en indien van toepassing de in artikel 3.3 bedoelde aanvullende voorwaarden.
4.2. De Website, de dagboeken en de Diensten worden door myDiary zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd.
4.3. myDiary behoudt zich het recht voor om de vormgeving, inhoud en functionaliteit van de Website, de dagboeken en de Diensten zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of het aanbieden daarvan tijdelijk of permanent te staken.

5. Rechten en Verplichtingen Gebruiker
5.1. De Gebruiker mag de Website, de dagboeken en de Diensten slechts gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, met inachtneming van het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden.
5.2. Het is Gebruiker slechts toegestaan om één (1) aantal dagboeken aan te maken en te onderhouden.
5.3. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Website, de dagboeken en de Diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in de Gebruikersvoorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
5.4. Het is de Gebruiker onder meer niet toegestaan om de Website, de dagboeken en de Diensten te gebruiken voor:
a. het aannemen van een valse identiteit;
b. het doen van onrechtmatige uitlatingen, daaronder begrepen racistische, discriminerende en obscene uitlatingen;
c. het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen, ondernemingen en andere organisaties;
d. commerciële doeleinden en het doen van commerciële uitingen, daaronder begrepen het plaatsen van banners en het linken naar commerciële websites, daaronder begrepen pornografische websites;
e. het aanbieden, openbaarmaken, wijzigen en/of verveelvoudigen van software en andere materialen indien een dergelijke aanbieding, openbaarmaking, wijziging en/of verveelvoudiging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden;
f. het plaatsen van grote hoeveelheden berichten (waaronder spam), al dan niet met een commercieel oogmerk;
g. het verspreiden van virussen;
h. het beperken van derden in de mogelijkheid de Website, de dagboeken, de Diensten en/of het Internet te gebruiken.
5.5. De Gebruiker zal geen afbeeldingen of andere materialen, waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij derden berusten, op de dagboek publiceren zonder toestemming van de rechthebbende.
5.6. De Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van het dagboek en de daarop geplaatste teksten, afbeeldingen en andere materialen.
5.7. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van enige software, hardware (inclusief randapparatuur) en/of (Internet-)verbindingen noodzakelijk om van de Diensten gebruik te kunnen maken.

6. 18+ verhalen
6.1. Indien de Gebruiker op een dagboek pornografische of anderszins niet voor minderjarigen geschikte content plaatst, zal Gebruiker dit verhaal als 18+ verhaal, of een andere door myDiary te bepalen aanduiding ("18+ verhaal"), aan duiden. myDiary heeft het recht om zonder voorafgaande aankondiging een verhaal van Gebruiker als 18+ verhaal aan te duiden.
6.2. myDiary heeft het recht om voorafgaand aan het openen van een 18+ verhaal door een bezoeker van de Website een tussenpagina te tonen, met een door myDiary te bepalen inhoud. Ook kan myDiary een filter gebruiken om een 18+ verhaal alleen te tonen aan gebruikers die expliciet te kennen hebben gegeven 18+ verhalen te willen inzien.
6.3. Het is een minderjarige Gebruiker niet toegestaan een 18+ verhaal te bezoeken of aan te maken.

7. Privacy
7.1. myDiary zal de Website, de dagboek en de Diensten aanbieden en de gegevens van de Gebruiker verwerken in overeenstemming met de Privacy Verklaring. Gebruiker geeft hierbij toestemming aan myDiary voor het in overeenstemming met de Privacy Verklaring verwerken van de persoonsgegevens van de Gebruiker.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1. myDiary is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade, en/of winstderving van de Gebruiker verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Website, de dagboek en de Diensten.
8.2. Onverminderd hetgeen elders in deze Gebruikersvoorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van myDiary jegens de Gebruiker, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis beperkt tot de in de drie (3) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis door de Gebruiker aan myDiary voor het gebruik van de Website, de dagboek en de Diensten betaalde vergoedingen.
8.3. De Gebruiker vrijwaart myDiary voor alle schade en/of claims van derden verband houdend met of voortvloeiend uit (a) het gebruik van de Website, de dagboeken en de Diensten door de Gebruiker, (b) de inhoud van het dagboek en (c) het handelen en/of nalaten van de Gebruiker in strijd met het bepaalde in en deze Gebruikersvoorwaarden.

9. Beëindiging gebruik
9.1. myDiary behoudt zich het recht voor om de levering van de Website, de dagboeken en de Diensten aan de Gebruiker geheel of gedeeltelijk te staken of op te schorten en/of de inhoud van een dagboek geheel of gedeeltelijk te verwijderen en/of het dagboek en het Gebruikersprofiel van de Gebruiker geheel te verwijderen en/of de Overeenkomst te beëindigen, in het geval de Gebruiker in strijd handelt met de bepalingen of de strekking van deze Gebruikersvoorwaarden en/of de inhoud van een dagboek geheel of gedeeltelijk in strijd is met de bepalingen of de strekking van deze Gebruikersvoorwaarden.
9.2. Iedere partij heeft het recht om de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen schriftelijk te beëindigen.
9.3. myDiary is gerechtigd om de Overeenkomst met de Gebruiker zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien (a) de Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard; (b) het faillissement van de Gebruiker is aangevraagd; (c) de Gebruiker in surséance van betaling verkeert; of (d) er surséance van betaling voor de Gebruiker is aangevraagd.

10. Intellectuele Eigendom
10.1. De intellectuele eigendomsrechten op de Website, het dagboek en de Diensten die myDiary aan de Gebruiker levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij myDiary of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de Website, de dagboek en de Diensten door de Gebruiker verleent myDiary aan de Gebruiker een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Website, het dagboek en de Diensten.
10.2. De intellectuele eigendomsrechten op teksten, afbeeldingen en andere materialen welke door de Gebruiker op het dagboek worden geplaatst, blijven berusten bij de Gebruiker of haar licentiegevers. Enkel voor zover noodzakelijk voor ter beschikking stellen en leveren van de Website, de dagboek en de Diensten door myDiary verleent de Gebruiker aan myDiary een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van deze intellectuele eigendomsrechten.
10.3. Gebruiker vrijwaart myDiary voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden welke betrekking hebben op het gebruik door myDiary van de door de Gebruiker op het dagboek geplaatste teksten, afbeeldingen en andere materialen en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

11. Diversen
11.1. De inhoud van de Gebruikersvoorwaarden en de overeenkomst tussen myDiary en de Gebruiker bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen myDiary en de Gebruiker en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken tussen myDiary en de Gebruiker met betrekking tot de Website, het dagboek en de Diensten.
11.2. myDiary mag haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst tussen myDiary en de Gebruiker overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker. myDiary zal de Gebruiker schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht van rechten en verplichtingen.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1. Op deze Gebruikersvoorwaarden en het gebruik van de Website, het Dagboek en de Diensten is Nederlands recht van toepassing.
12.2. Geschillen voortvloeiend uit de Gebruikersvoorwaarden en/of het gebruik van de Website, het Dagboek en de Diensten zullen, indien tussen myDiary en de Gebruiker geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.