menu myDiary

Prozac (Fluoxetine)

oke dan.ben bijt triversum geweest en heb dus prozac (anti depressivia ghad)maja mams net naar de apotheek.moeten ze bestellen.dus moeten we ze woensdag halen.moet elke dag n half tablet.de moeite dus verward.enne tja.naja hij ging dus het gesprek wat ik met hem gehad heb bespreken met mn ouders.enne er was nog zon vrouwtje bij en die schreef alles op.en ze vroeg of zei ook weleens wat.haar vond ik wel aardig.die psychi dus absoluut niet.das maar n vieze ouwe vent.het voordeel van deze pillen: ik val er misschien van af!!!Erg vrolijkErg vrolijk..hoopt want wil namelijk wel wat kwijt!maja of het veel effect zal hebben week niet, want slik ook nog steeds haloperidol.en daar kan je van aan komen.dus of het zoveel nut zal hebben.geen idee.maja slik dus pas vanaf woensdag of donderdag dat prozac.maarre.tja.de bijwerkingen maar niet lezen, das niet zo verstandig.maarre ik ga.tot ooit.

----------------------------------------------------------------------------
Merknaam
Prozac®
Farmaceutische firma
Eli Lilly Nederland


Farmaceutische vorm
Capsules 20 mg, tabletten 20 mg en stroop 20 mg/5ml.

Indicatie
Episodes van depressies in engere zin, in het bijzonder die met vitale kenmerken.
Boulimia nervosa.

Dosering en wijze van toediening
Wijze van innemen
Fluoxetine kan zowel tijdens, als onafhankelijk van de maaltijd eenmaal daags worden ingenomen. Aangeraden wordt doses boven 20 mg per dag tweemaal daags te doseren.
Dosering depressie
Onderzoek heeft aangetoond dat 20 mg per dag bij de meeste patiënten voldoende is om een bevredigende respons te bewerkstelligen. Eventueel kan de dosis geleidelijk verhoogd worden tot maximaal 60 mg/dag. Verhoging van de dosis dient pas overwogen te worden, indien na verscheidene weken geen verbetering is waargenomen.
Dosering boulimia nervosa
Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat 60 mg per dag een statistisch significant grotere afname in boulimische perioden induceerde in vergelijking met 20 mg per dag of placebo (stof zonder werkzaam bestanddeel). Derhalve wordt een éénmaal daagse dosering van 60 mg (tevens de maximale dosering) aangeraden.
Dosering patiënten met een gestoorde nier- of leverfunctie
Door de metabolisatie van fluoxetine in de lever en de uitscheiding van de metabolieten via de nieren is zorgvuldigheid geboden bij gebruik bij deze patiënten.
Bij cirrotische (bepaalde leverziekte) patiënten bleek de halfwaardetijd te zijn toegenomen tot 7,6 dagen in vergelijking met de 2 tot 3 dagen, waargenomen bij patiënten zonder leverdysfunctie; de halfwaardetijd voor norfluoxetine was eveneens toegenomen tot 12 dagen in vergelijking met 7 tot 9 dagen bij normale patiënten.
Indien fluoxetine langdurig wordt gebruikt kan cumulatie van fluoxetine of van zijn metabolieten optreden bij patiënten met een ernstige nierinsufficiëntie. Fluoxetine dient derhalve niet aan deze patiënten te worden toegediend .Bij matig verminderde nierfunctie (glomerulaire filtratiesnelheid 10-50 ml/min) wordt een lagere dosis aanbevolen (b.v. om de dag doseren).
Dosering ouderen
Met betrekking tot de invloed van de leeftijd op de effectiviteit en veiligheid van fluoxetine zijn vooralsnog onvoldoende gegevens bekend. Om deze reden dient men bij ouderen uiterste voorzichtigheid bij het verhogen van de dosis te betrachten.
Kinderen
Aangezien er nog onvoldoende gegevens bekend zijn bij kinderen, wordt aanbevolen fluoxetine bij deze groep niet toe te dienen.

Handhaving/voortzetting/verlenging van de behandeling
De behandelend arts dient periodiek het nut van de voortgezette behandeling met fluoxetine te herevalueren. Er is geen substantieel bewijs beschikbaar ter beantwoording van de vraag hoe lang een patiënt behandeld met fluoxetine doorbehandeld dient te worden. Deskundigen zijn het er over eens dat een acute episode van depressie een onderhoudsbehandeling vereist van enkele maanden of langer.

Stoppen met het gebruik
Hoewel antidepressiva niet verslavend zijn, kan abrupt afbreken van de behandeling na langdurige toediening van een antidepressivum klachten (onttrekkingsverschijnselen) teweegbrengen.

Contra-indicaties
Patiënten die overgevoeligheid voor fluoxetine hebben vertoond.
Patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (glomerulaire filtratiesnelheid < 10 ml/min) omdat accumulatie kan optreden bij deze patiënten tijdens langdurig gebruik.
Bij gebruik van MAO-remmers en tot 2 weken na het gebruik van irreversibele MAO-remmers, alsmede in een periode van 5 weken voorafgaand aan therapie met MAO-remmers.

Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik * Convulsies
Bij een klein deel (0,2%) van de tijdens klinisch onderzoek behandelde patiënten wordt melding gemaakt van convulsies tijdens gebruik van fluoxetine. Zorgvuldigheid dient derhalve te worden betracht bij patiënten die bekend zijn met epileptiforme manifestaties
* Suïcidaal gedrag
In verband met mogelijk suïcidaal gedrag, wordt aangeraden de kleinst mogelijke hoeveelheid capsules fluoxetine voor te schrijven, dit om het risico van eventuele overdosering te voorkomen. De mogelijkheid tot het doen van een suïcidepoging is inherent aan het ziektebeeld depressie en kan blijven bestaan tot belangrijke verbetering is opgetreden. Daarom is het belangrijk dat alle patiënten nauwkeurig vervolgd worden. In verband met de lange halfwaardetijd van fluoxetine en zijn metabolieten zullen veranderingen in de dosis pas na verscheidene weken duidelijk worden in de plasmaspiegels
* Gestoorde nier- en/of leverfunctie
Aangezien fluoxetine grotendeels in de lever wordt gemetaboliseerd en de metabolieten renaal worden uitgescheiden, dient zorgvuldigheid te worden betracht bij patiënten met gestoorde nier- en/of leverfunctie
* Gewicht
Patiënten met overgewicht vertonen tijdens de behandeling met fluoxetine in het algemeen gewichtsafname. Patiënten met een normaal lichaamsgewicht vertonen in het algemeen geen of slechts geringe gewichtsafname. Bij patiënten met anorexie verdient het aanbeveling om tijdens de behandeling met fluoxetine het lichaamsgewicht geregeld te controleren. Klinisch onderzoek m.b.t. de behandeling van boulimia nervosa heeft uitgewezen dat hierbij geen enkele patiënt de behandeling staakte ten gevolge van afname van het lichaamsgewicht


Interacties * MAO-remmers
Gelijktijdig gebruik van MAO-remmers kunnen resulteren in ernstige bijwerkingen, waaronder het serotoninesyndroom. Gezien de lange halfwaardetijd van fluoxetine en zijn metaboliet dient tenminste 5 weken na staken van de therapie met fluoxetine geen behandeling met MAO-remmers gestart te worden. Na staken van therapie met irreversibele MAO-remmers dient minimaal 2 weken te worden gewacht voordat fluoxetine kan worden toegediend
* Diazepam (Valium®knipoog
De halfwaardetijd van gelijktijdig met fluoxetine toegediend diazepam, kan verlengd zijn bij sommige patiënten
* Hoge plasma-eiwitbinding
Gezien de hoge plasma-eiwitbinding van fluoxetine kan competitie optreden voor wat betreft eiwitbinding met andere sterk aan eiwit bindende medicamenten zoals bijvoorbeeld digitoxine
* Andere psychofarmaca
Er zijn onvoldoende gegevens bekend over eventuele combinatietherapie van fluoxetine en andere op het centraal zenuwstelsel actieve medicamenten. Aangezien verdubbeling van eerder stabiele plasmaconcentraties van andere antidepressiva zijn waargenomen bij gelijktijdig gebruik van fluoxetine, dient derhalve voorzichtigheid te worden betracht bij gelijktijdige toediening van fluoxetine en dergelijke medicamenten
* Lithium
Zowel verhoogde als verlaagde lithiumspiegels zijn gerapporteerd bij gelijktijdig gebruik van lithium en fluoxetine en daarom dient in dat geval de lithiumconcentratie in het bloed te worden gevolgd
* Diabetes mellitus (suikerziekte)
Bij diabetici bestaat de mogelijkheid dat fluoxetine de glykemische controle veranderd. Hypoglykemie is gerapporteerd gedurende de fluoxetinetherapie, terwijl hyperglykemie is opgetreden na stopzetten van de therapie. Het verdient daarom aanbeveling om, zoals ook het geval is met gelijktijdige behandeling met andere medicamenteuze therapieën bij diabetici, de dosering van insuline en/of orale antidiabetica te controleren en zonodig aan te passen bij het begin en het einde van de behandeling met fluoxetine
* Remming van leverenzymen
remming P450-IID6 en P450-IIIA3
* Fluoxetine remt het eigen metabolisme


Gebruik bij zwangerschap en het geven van borstvoeding
Gebruik tijdens zwangerschap
Over gebruik van fluoxetine in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Er zijn tot dusver geen aanwijzingen voor schadelijkheid bij dierproeven.
Gebruik bij het geven van borstvoeding
Fluoxetine wordt uitgescheiden in de moedermelk en fluoxetine wordt in verband hiermede niet aanbevolen tijdens lactatie.

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken
Fluoxetine heeft geen effect op de psychomotorfunctie bij gezonde vrijwilligers. Elk psychoactief geneesmiddel kan echter het beoordelings- en reactievermogen verminderen. Het is daarom aan te bevelen om voorzichtigheid te betrachten bij het besturen van motorvoertuigen of het bedienen van machinerieën, totdat zekerheid bestaat dat fluoxetine hierop geen nadelige invloed heeft.

Bijwerkingen
Aangezien depressieve patiënten een groot aantal - met hun ziektebeeld samenhangende - symptomen vertonen, is het vaak niet goed mogelijk vast te stellen of de gemelde of geobserveerde symptomen optreden ten gevolge van het ziektebeeld zelf of een gevolg zijn van ongewenste, therapie gerelateerde, bijwerkingen. De volgende bijwerkingen werden waargenomen:
Centraal zenuwstelsel: angst, duizeligheid, slaperigheid, hoofdpijn, slapeloosheid, nervositeit, tremoren (beven, trillen), moeheid, sedatie (kalmering), gevoelsvermindering, libidovermindering, licht gevoel in het hoofd, concentratievermindering, agitatie, abnormale dromen, abnormale gedachten, euforie (verhoogd gevoel van welzijn met niet gefundeerd optimisme) en emotionele labiliteit.
Spijsverteringskanaal: anorexie (gebrek van eetlust), diarree, dyspepsie (verteringsstoornis), droge mond, misselijkheid, obstipatie, buikpijn, overgeven, smaakveranderingen, flatulentie (winden) en gastro-enteritis (ontsteking van maag en dunne darm), toegenomen honger, toegenomen dorst.
Huid: excessief zweten, rash (vluchtige huiduitslag), pruritus (huidjeuk), acné, urticaria (galbulten) en herpes simplex (acute herpesinfectie. Bij het verschijnen van tekenen van rash dient de behandeling met fluoxetine gestaakt te worden.
Ademhalingsorganen: dyspnoe (benauwdheid), faryngitis (keelslijmvliesontsteking), geeuwen.
Hart en bloedsomloop: vapeurs (opvliegers), hartkloppingen, vasodilatatie (vaatverwijding), tachycardie (snelle hartwerking) en hemorragie (bloeding).
Skelet en spierweefsel: gewrichts- en spierpijnen, asthenie (krachteloosheid), pijn in de rug, myalgie (spierpijn) en artralgie (gewrichtspijn).
Urogenitaal stelsel: seksuele dysfunctie, menstruele klachten.
Overige: pijn in de ledematen, pijn in de borst, koorts, allergie, griepachtige verschijnselen, rillingen, abdominale (buik) pijn, visusstoornissen (stoornissen bij het zien).
Tijdens klinisch onderzoek bleek bij 13% van de patiënten die fluoxetine toegediend kregen een gewichtsverlies op te treden van meer dan 5%, terwijl 2% van de patiënten een toename van hun lichaamsgewicht van meer dan 5% vertoonden, tijdens een behandelingsperiode van 5 tot 6 weken. In dit opzicht verschilde fluoxetine statistisch significant van de placebo en van toegediende tricyclische antidepressiva, welke in het algemeen gewichtstoename veroorzaakten.

Overdosering
De ervaring betreffende overdosering is beperkt. De meest voorkomende symptomen zijn slaperigheid en braken. Andere symptomen na overdosering zijn agitatie, rusteloosheid, hypomaan gedrag en andere tekenen van excitatie (opwinding). Tachycardie (snelle hartwerking) en hypertensie (hoge bloeddruk) eveneens te verwachten. In combinatie met alcohol of andere centraal dempende stoffen zijn ernstiger effecten mogelijk. Sinds de introductie is in zeer zeldzame gevallen melding gemaakt van patiënten die aan een overdosis zijn overleden waarbij uitsluitend fluoxetine was betrokken.
Wat te doen bij overdosering?
Na overdosering kan absorptie beperkt worden door zo snel mogelijk na inname geactiveerde kool toe te dienen en te laxeren met natriumsulfaat. Bij ernstige overdosering valt maagspoelen te overwegen. De verdere behandeling is symptomatisch. Vanwege de hoge eiwitbinding heeft hemodialyse geen zin. Geforceerde diurese is waarschijnlijk niet van nut.

Farmacokinetische eigenschappen
De relatief langzame eliminatie van fluoxetine (halfwaardetijd 2 tot 3 dagen) en de actieve metaboliet norfluoxetine (halfwaardetijd 7 tot 9 dagen) waarborgt significante accumulatie van beide werkzame stoffen bij chronisch gebruik.
De lange halfwaardetijden van fluoxetine en norfluoxetine hebben tot gevolg dat zelfs na stoppen van de toediening, actieve stoffen nog weken in het lichaam aanwezig zijn (voornamelijk afhankelijk van individuele patiënteigenschappen, voorafgaand doseringsschema en duur van de behandeling bij staken). Dit heeft gevolgen wanneer de behandeling dient te worden gestopt, of wanneer geneesmiddelen worden voorgeschreven die een interactie kunnen aangaan met fluoxetine en norfluoxetine.

Farmacodynamiek (werking)
Fluoxetine wordt gerekend tot de selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI's).
De werking van fluoxetine bestaat uit een sterke en selectieve remming van de opname van serotonine.

RVG-nummer
RVG 13615 (capsules), RVG 15759 (stroop) en RVG 19429 (tabletten).

Extra indicaties (redactie) * Obsessieve-compulsieve stoornis (OCS)
Prozac is werkzaam bij een OCS. De gemiddelde dagdosering ligt hoger dan die bij een depressie.
* Paniekstoornis
Prozac is effectief in het verminderen van het aantal paniekaanvallen, reduceert de anticipatieangst (angst voor de angst) en heeft een gunstig effect op eventueel aanwezig vermijdingsgedrag. De streefdosis bij een paniekstoornis bedraagt 20 mg per dag, de maximale dosis bedraagt 60 mg per dag.
* Posttraumatische stress-stoornis
Uit onderzoeken blijkt dat er met Prozac een significante vermindering optreedt van het herbeleven van het trauma, het vermijdingsgedrag en de verhoogde prikkelbaarheid.
* Sociale fobie
Prozac is effectief bij het verminderen van sociale angst en sociaal vermijdingsgedrag. De gebruikte doseringen zijn vergelijkbaar met die welke bij depressie en paniekstoornis worden gebruikt.


See Yoew.
XxX
-Vlinder-


7 juni 2004 - 3095x gelezen
Er zijn 2 reacties op dit verhaal.
brenda_88
Vrouw, 30 jaar
vorige  volgende
30 jun 2004 13:41 laatste keer
29 jun 2004 14:30 Nieuw Werk!!
26 jun 2004 17:11 nieuwe weblog..
25 jun 2004 16:05 Ontsnapte Paarden..
23 jun 2004 16:41 uhm..
22 jun 2004 11:05 Vragenlijst
21 jun 2004 13:34 today..
18 jun 2004 19:22 bijzonder {gedicht}
18 jun 2004 19:03 vandaag..
17 jun 2004 19:10 cijfers!
17 jun 2004 12:27 GESLAAGD!
17 jun 2004 10:03 nog meer zenuwen..
15 jun 2004 12:07 zenuwachtig..
14 jun 2004 10:16 ik (-vlinder-)
14 jun 2004 10:05 Today..
meer..