menu myDiary

33403Y21123 hun standpunt komt voort uit het Idee

DÀT
DE MENSHEID
ALTIJD VERDEELD IS
GEWEEST IN VERSCHILLENDE BESCHAVINGEN,
ÈLK MET EEN EIGEN WERELDBEELD DAT ONVERENIGBAAR IS MET DAT VAN DE ANDERE?
Deze tegengestelde wereldbeelden maken conflicten tussen beschavingen ònvermíjdelijk! Net als
in de natuur, waar immers ook de verschillende soorten vechten voor hùn voortbestaan volgens de
genadeloze wetten van de natuurlijke selectie, zijn beschavingen van oudsher altijd weer opnieuw mèt
èlkáár in conflict gekomen èn HÈBBEN àlléén nog maar de allerveerkrachtigste beschavingen het nog
enigszins overleefd?! Wie dìt dúistere feit negeren wil - of 't nu 'n 'liberaal' poli-ticus is of 'n v/d werkelijkheid
losgezongen techneut, fantast, oblast, masochist of tijdelijke 'gast' - dóet dàt op éigen risi-co!!! De theorie
v/d "BOTSENDE BESCHAVINGEN" hééft vèrstrèkkende politieke implicaties: aanhangers stèllen dat elke
poging òm "HET WESTEN" te verzoenen met "DE MOSLIMWERELD" gedóemd ìs! Moslimlanden zùllen
zogezien nóóit & te nimmer wèsterse wáárden óvernemen èn westerse landen kùnnen hùn moslim-
minderheden nooit & nèver assimi-leren? Vlg. dìt Verháál móeten de USA (etceterara) géén immi-
gran(ana)ten uit bv. Syrië of IRAQ e.d. tóelaten èn móet de Europese Unie haar multiculturele
misvattingen terzijde blijven schuiven èn òngegeneerd 'n éigen wèsterse identiteit
gaan ná-stréven! Op termijn kan maar één enkele beschaving al die strenge
beproevingen van de zg. Natuurlijke SELECTIE overleven
& als de burocraten in Brussel weigeren om 't Wès-
ten te behoeden voor 't islamitische GEVÁÁR,
dàn zíjn Groot-Brittannië, Denemarken of
Frankrijk 'blijkbaar/schijnbaar/hopelijk'
ìn hùn ééntje
véél béter
àf?