menu myDiary

32081Evolutionistische processen zijn dàn àldùs nú

Q&@

ÀL ZÓVÉÉL
BETER OP 'N
SAMENBINDENDE MANIER
GEFORMULEERD KUNNEN WORDEN
ALS DE GEBREKKIGE, WORSTELENDE ZELF-
BEVÈSTIGING VÀN 'N BUITENGEWOON UNIEKE KRÀCHT
ÒF ÁÁNWÉZIGHEID, DÀN ALS DE EINDELOZE STRIJD VAN SCHÈPSELS
TÉGEN ELKAAR/èlk ànder?!

Zó'n visie zou 'n verklaring zijn
voor 't verschijnsel dat er steeds weer 'hogere' & meer bewuste leefvormen ontstaan!?
'n Bewíjs dàt déze wòrsteling klaarblijkelijk GELÙKT ìs béter dan alleen nog maar te blijven spreken
van 'n 'survival of THE fìttest'! We zíen dàt er in onze dagen 'n nieuw scheppingsverhaal aan 't ontstaan is?
Een Verhaal dat begìnt met het ontstaan v/d Materie èn zó nú zich vóórtzet via 't ontstaan
vàn plàntáárdig, díerlijk èn mènselijk léven? Dìt Verháál ìs zich weliswaar nog dagelijks
áán 't ontvouwen en wij, als niet-wetenschappers,
verstáán het dus vaak nog ònvoldóende!
Maar wij joden als dragers vàn 't Óude Scheppingsverhaal dat voor zó vreselijk Lànge tíjd dé westerse gedàchten óver 't ontstaan vàn àlle léven èn het zèlfverstaan v/d mènsch vóedsel verschafte èn ìn léven híeld, hebben 'n speciaal Belàng bíj dìt Níeuwe VERHÁÁL DÀT ÁÁN HET ÒNTSTÁÁN ÌS! We vóelen ons erbij betrokken òm ná te gaan òf de uiteindelijke boodschap er wèrkelijk één ìs vàn harmoníe?! '
'n VERHAAL dat schepsels ertoe brengt om hun uniek-zijn te leren waarderen & niet als 'n zoveelste heidens afgodische rechtvaardiging gaat blijven dienen voor de steeds meer eindeloos lijkende conflic-ten die er nog steeds (meer & meer?) zijn blijven ontstaan!?
We hopen dat 't de kracht vàn ons Oude Verháál wel behouden zal dàt nog ieder schepsel als werk 'vàn g ds handen' WAARDIGHEID gaf?!
Dat ons mènschen 'n speciaal gevoel vàn verntwóórdelijkheid als 'rent-meesters' verleende & ons rusten verheerlijkte, ons gevóel ìn vréde te zíjn 'met héél G ds schepping'!
We hebben nu & hier zo vreselijk dringend manieren NÓDIG òm ons gevóel vàn menschelijke
verantwoordelijkheid vóór dìt behóud v/d wéreld v/d natúúr òm òns allen
héén te vernieuwen.
Opmerkelijk dat vroegere pogingen
pas laatstelijk 'uit de kast komen': 'n
vernieuwd BEWUSTWORDEN
wereldwijd.